Уважаеми собственици и управители на фирми притежаващи специализирана техника и механизация (багери, фадроми, самосвали, трактори, автобуси, микробуси и др.).

            Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 5 от Закона за защита при бедствия, Кметът на Общината може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на помощ в съответствие с възможностите им. Помощта се изразява в предоставянето на специализирана техника, с която разполагат за оказване на съдействие на Общината при възникване на бедствие на нейна територия (земетресение, наводнение, големи пожари и др.) и за справяне с последиците от него (спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи). За целта собствениците/управителите на фирми и физически лица, които разполагат с техника подписват с Кмета на Общината предварително споразумение, с приложен списък на техниката, която могат да предоставят (чл. 37 от Закона за защита при бедствия).

            Моля, собствениците/управителите на фирми и физически лица, които разполагат със специализирана техника и механизация, и могат да е предоставят и окажат помощ на Общината при възникнало бедствие да се обадят за информация на мобилен телефон 0888390955 – Нено Жутев, Служител по сигурността на Общината или да изпратят имейл на [email protected].

От Общинска администрация Хисаря500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.