opendata


Регистър на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
Регистър на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници Главен експерт ТТОД

Димитър Марковски

Н-к отдел “Счетоводно обслужване ” – Диляна Антонова

…………………. pdf
Съобщение :

Данни за маршрутната мрежа,разписание,бюджет
 Данни за маршрутната мрежа.промени в разписаниятаДанни за бюджета и разходването му Главен експерт ТТОД

Димитър Марковски

Н-к отдел “Счетоводно обслужване ” – Диляна Антонова

…………………. pdf
Справка субсидиран транспорт :


Регистър общинска собственост - Община Хисаря - 2016

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
Регистър общинска собственост – Община Хисаря – 2016 г. Главен експерт

Цветана Матева

Н-к отдел “Счетоводно обслужване ” – Диляна Антонова

…………………. pdf
Съобщение :


Регистър за общинските предприятия

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
Регистър за общинските предприятия Главен експерт

Цветана Матева

Н-к отдел “Счетоводно обслужване ” – Диляна Антонова

…………………. pdf
Съобщение :


Б Ю Д ЖЕ Т -Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 6

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
Б Ю Д ЖЕ Т

Н А Ч А Л Е Н

П Л А Н 2 0 1 6

Главен експерт:Даниела Стоянова Н-к отдел “Счетоводно обслужване ” – Диляна Антонова 25.07.2016 pdf
Уточнен план и отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г Главен експерт:Даниела Стоянова

Н-к отдел “Счетоводно обслужване ” – Диляна Антонова

25.07.2016 pdf
Съобщение :


Регистър на обектите, въведени в експлоатация и заверените технически паспорти

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
Регистър на обектите, въведени в експлоатация Н-к отдел “Устройство на територията ,строителство и техническа инфраструктура ” – инж.Д.Кьорлинска 30.10.2016 pdf
Регистър на Заверените технически паспорти на сгради Н-к отдел “Устройство на територията ,строителство и техническа инфраструктура ” – инж.Д.Кьорлинска 30.10.2016 pdf
Съобщение :

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ХИСАРЯ Н-к отдел “Устройство на територията ,строителство и техническа инфраструктура ” – инж.Д.Кьорлинска 30.10.2016 pdf
Съобщение :

НАРЕЖДАНЕ ЗА ПУП

pdf


Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-2646

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-2646,

кв9.гр.Хисаря,кв.Веригово

Н-к отдел “Устройство на територията ,строителство и техническа инфраструктура ” – инж.Д.Кьорлинска 27.02.2017 Заповедpdf


Пупpdf

Съобщение :

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 016036

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
Проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 016036о Н-к отдел “Устройство на територията ,строителство и техническа инфраструктура ” – инж.Д.Кьорлинска 27.02.2017 Заповедpdf


Пупpdf

Съобщение :

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 174050

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
Проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 174050 Н-к отдел “Устройство на територията ,строителство и техническа инфраструктура ” – инж.Д.Кьорлинска 27.02.2017 Заповедpdf


Пупpdf

Съобщение :

Бюджет начален - план 2017 г

Наименование Отговорен служител Дата на публикуване Изтегли:
Бюджет начален – план 2017 г Отговорни служители:

гл. спец. бюджет  – Даниела Стоянова
нач. отдел БСМП – Диляна Антонова
02.02.2017
Съобщение :Like Us On Facebook

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup