На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение разпорежданията на чл. 40 от Наредба № 8/11.05.2012 г. и чл. 4, ал. 4от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и с цел осигуряване на пожарна безопасност, създаване на организация за предотвратяване, пресичане и гасене на възникнали пожари в земеделските земи и горските територии на Общината

НАРЕЖДАМ:

Организационни и превантивни мерки.

  1. Кметовете и кметските наместници, Директора на ОП ЧОСР, Председателите на земеделски кооперации (ЗК), Председателите на водни сдружения, собствениците и ползвателите на земеделски земи, собствениците на животновъдни ферми, да организират и проведат профилактични мероприятия по предотвратяването на пожари в земеделския фонд, както следва:

а. Запознаване, разясняване и разгласяване на изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;

б. Да се създаде оптимална организация и осигурят при необходимост допълнителни сили и средства за гасене на възникнали пожари. Списъците на групи за гасене на пожари с данни за членовете, начина на връзка, транспорт за извозване и сборен пункт да се представят на Кмета на Общината в срок до 15.07.2022 г.;

в. Председателите на ЗК, собствениците и ползвателите на земеделски земи да подсигурят безпрепятствено преминаване на противопожарните автомобили в случай на гасене на възникнал пожар;

г. Председателите на ЗК, Директор на ОП ЧОСР, Председателите на водни сдружения в Старосел и Старо Железаре, собствениците и ползвателите на язовири и др. открити водоизточници, да осигурят достъп до тях за дозареждане на противопожарните автомобили и водоноски;

д. Председателите на ЗК, собствениците и ползвателите на земеделски земи да предоставят на РС ПБЗН Хисаря схеми с разположението на заетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици и пътища за придвижване на пожарната техника;

е. Секретарят на Общината да инструктира и приведе в готовност „ДФ – Хисар“ на Общината, за да се включи активно при гасене на възникнали пожари. Да създаде необходимата организация за своевременното му оповестяване и извозване до мястото на пожара и оборудването му с подръчни противопожарни уреди и инструменти;

ж. Да се осигурят денонощни дежурства с наличие на телефонна връзка в кметствата и кметските наместничества по време на пожароопасния сезон;з. Да се поставят предупредителни табели покрай посевите през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата;

и. Да се изпълнят противопожарните ивици край житните блокове, гробищни паркове, сметища, жилищни и стопански постройки граничещи с горски и полски фонд;

й. Да се спазват предупредителните и забранителни знаци и табели за пожарна безопасност съгласно Наредба № РД-07/8/20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или при работа;

к. Да се размножи и постави на публично достъпни места уведомлението за граждани.

Продължава в документа:Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.