С цел превенция на разпространението на коронавирус „COVID-19“ на територията на страната и в частност на територията на община Хисаря, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М :

            1.Дезинфекционните мероприятия да се извършват след почистване, помитане, измиване на повърхностите и помещенията.

            2. Директора на ОП „ЧОСР“ да засили контрола по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци от населените места.

            3. Кметовете на кметства и кметските наместници да засилят контрола и недопускат създаването на нерегламентирани сметища. На нарушителите да се налагат най-строгите административни наказания и санкции.

4. Дейностите по погребване на тленните останки на починали от „COVID-19“ да се извършват при стриктно спазване на разпоредбите на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

            – Чл. 19, ал. 3, съгласно който „Лицата, които извършват дейности по подготовката на тленните останки за погребване и пренасяне, работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място“;

            – Чл. 22(1) „Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, туберколоза (с бацилоотделяне), вирусни хеморагични трески и полиомиелит, или установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина. Дъното на ковчезите се посипва с прахообразен биоцид, разрешен за предоставяне на пазара по реда на  Регламент ЕС № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди или на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за продуктов тип 2 с доказано спороцидно действие, при спазване на условията за издаденото разрешение и на изискванията, посочени на етикета.

            (2) В случаите по ал. 1 ковчезите остават затворени при пренасянето на покойниците до гробището, както и по време  и след провеждане на траурния ритуал.“

            Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица, като се качи на сайта на общината и се постави на информационните табла на Общинска администрация и кметствата. Да се предаде срещу подпис на погребалните агенции, които действат на територията на Общината.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кметовете на кметства и кметските наместници за населените места в Общината, на служителя по  сигурността на информацията и Секретаря на община Хисаря за гр. Хисаря.

            Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...