С цел превенция на разпространението на коронавирус „COVID-19“ на територията на страната и в частност на територията на община Хисаря, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М :

            1.Дезинфекционните мероприятия да се извършват след почистване, помитане, измиване на повърхностите и помещенията.

            2. Директора на ОП „ЧОСР“ да засили контрола по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци от населените места.

            3. Кметовете на кметства и кметските наместници да засилят контрола и недопускат създаването на нерегламентирани сметища. На нарушителите да се налагат най-строгите административни наказания и санкции.

4. Дейностите по погребване на тленните останки на починали от „COVID-19“ да се извършват при стриктно спазване на разпоредбите на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

            – Чл. 19, ал. 3, съгласно който „Лицата, които извършват дейности по подготовката на тленните останки за погребване и пренасяне, работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място“;

            – Чл. 22(1) „Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, туберколоза (с бацилоотделяне), вирусни хеморагични трески и полиомиелит, или установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина. Дъното на ковчезите се посипва с прахообразен биоцид, разрешен за предоставяне на пазара по реда на  Регламент ЕС № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди или на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за продуктов тип 2 с доказано спороцидно действие, при спазване на условията за издаденото разрешение и на изискванията, посочени на етикета.

            (2) В случаите по ал. 1 ковчезите остават затворени при пренасянето на покойниците до гробището, както и по време  и след провеждане на траурния ритуал.“

            Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица, като се качи на сайта на общината и се постави на информационните табла на Общинска администрация и кметствата. Да се предаде срещу подпис на погребалните агенции, които действат на територията на Общината.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кметовете на кметства и кметските наместници за населените места в Общината, на служителя по  сигурността на информацията и Секретаря на община Хисаря за гр. Хисаря.

            Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...