О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

Община Хисаря, бенифициент по  проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот  по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Хисаря в партньорство с Община Сопот, обявява прием на заявления :

 

 1. За ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:
 • Хора с увреждания и техните семейства живущи на територията на община Хисаря и община Сопот
 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване живущи на територията на община Хисаря.

Кандидатите подават следните документи:

 • Заявление (Приложение № 1П);
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане (за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • Протокол от лекарска консултативна комисия (копие);
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Други документи

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

Важно!!! Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

 

 

Документите се подават в сградата на Община Хисаря намираща се в гр.Хисаря, бул. „ген. Гурко” № 14, Информационен център, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. 

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...