На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, като взех предвид искането за прекратяване на утвърдената с Удостоверение № 0254 от 13.06.2018 г. категория, на място за настаняване от клас “Б”, тип стаи за гости , с наименование “Къщата на баба”, съдържащо се в постъпило заявление в община Хисаря с вх.№94-00-Р-95/29.09.2020 г., подадено от заявителя Рада Ганчева Стехова в качеството и на лице извършващо туристическа дейност в Стаи за гости “Къщата на баба “

ПРЕКРАТЯВАМ:


Определената със Заповед № РД-05-329/13.06.2018 г. на Кмета на община Хисаря категория “ЕДНА” звезда, на туристически обект от вид място за настаняване от клас “Б”, Стаи за гости “Къщата на баба”, намиращ се на адрес: гр. Хисаря, ул. “Вела Пеева” № 5.

С настоящата заповед се обезсилва издаденото удостоверение за утвърдена категория № 0254 и се прекратява туристическата дейност в обекта.
Копие от заповедта да се връчи на главен експерт “ТТ“, за отразяване в Националния туристически регистър и на системен администратор при Общинска администрация Хисаря, за публикуване на сайта на община Хисаря . Заповедта да се изпрати за сведение на Рада Ганчева Стехова на адрес: гр..Хисаря, ул. “Вела Пеева” № 5..
Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на община Хисаря пред областен управител гр. Пловдив или Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВАКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...