Във връзка с чл. 79. ал. 1 т. 1 от Закона за водите (ЗВ), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за издадено Решение № РР – 4021/02.11.2020г. от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) за прекратяване на Разрешително № 31120081/05.07.2017г. за водовземане от повърхностен воден обект – река Калаващица, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури” в землището на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, издадено от Директора на БДИБР на Филип Иванов Ченчев. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...