Във връзка с чл. 79. ал. 1 т. 1 от Закона за водите (ЗВ), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за издадено Решение № РР – 4021/02.11.2020г. от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) за прекратяване на Разрешително № 31120081/05.07.2017г. за водовземане от повърхностен воден обект – река Калаващица, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури” в землището на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, издадено от Директора на БДИБР на Филип Иванов Ченчев. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.