This image has an empty alt attribute; its file name is eufunds.png

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности  по Проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ,  обявява прием на документи за:

Хигиенисти – 5бр.образование – основно/средно образование;  Специфични изисквания: работа в екип В  ДСХ с. Старосел – двама, ДЦСХ с. Старосел – един, ДЦСХ гр. Хисаря -един и ЦОП гр. Хисаря -един. Те ще извършват дезинфекция и почистване на помещенията, други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка,  други.  Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Предвижда се хигиенистите да осъществяват дейностите си общо 12 месеца считано от 14.07.2021г. до 14.07.2022г.

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Хисаря“  подават Заявление №1 в община Хисаря от 21.06.2021г. до 07.07.2021г.  включително от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

Необходими документи за кандидатстване за :

  • Заявление (Приложение №1)
  • Документ за самоличност(копие)
  • Автобиография
  • Документ образование(копие);
  • Декларация по образец
  • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи  ще се проведе интервю на 09.07.2021г.  от 10,00ч. в Залата на общината.

С одобрените кандидати Кметът на общината сключва трудови договори считано от 14.07.2021г. до 14.07.2022г.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.