This image has an empty alt attribute; its file name is eufunds.png

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности  по Проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ,  обявява прием на документи за:

Хигиенисти – 5бр.образование – основно/средно образование;  Специфични изисквания: работа в екип В  ДСХ с. Старосел – двама, ДЦСХ с. Старосел – един, ДЦСХ гр. Хисаря -един и ЦОП гр. Хисаря -един. Те ще извършват дезинфекция и почистване на помещенията, други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка,  други.  Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Предвижда се хигиенистите да осъществяват дейностите си общо 12 месеца считано от 14.07.2021г. до 14.07.2022г.

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Хисаря“  подават Заявление №1 в община Хисаря от 21.06.2021г. до 07.07.2021г.  включително от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180

Необходими документи за кандидатстване за :

  • Заявление (Приложение №1)
  • Документ за самоличност(копие)
  • Автобиография
  • Документ образование(копие);
  • Декларация по образец
  • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи  ще се проведе интервю на 09.07.2021г.  от 10,00ч. в Залата на общината.

С одобрените кандидати Кметът на общината сключва трудови договори считано от 14.07.2021г. до 14.07.2022г.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.