Съгласно Наредба № 5/11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, и в съответствие с Наредба № РД -07-2/16.12.2009 г. за условията и реда на провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изготвената и документирана оценка на риска е основа за предприемане на мерки и мероприятия за ограничаване, намаляване и отстраняване на рисковете с цел опазване и съхраняване здравето на работещите и създаване на безопасна работна среда.

Със Заповед РД-07-1-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването бе наредено всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения.

С Указ № 59 и Указ № 60 на Президента на Републиката, на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България бяха обнародвани Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. ДВ, бр. 23, от дата 14.03.2020 г.

Предлагам следните организационно-технически мерки и мероприятия по отношение на работните места и работната среда в зависимост от риска, както и план за действие, който е неразделна част от програмата.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...