Проект №BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

Обща стойност:   225 900,32лв., от които

192 015,27лв. европейско и 

33 885,05лв.  национално съфинансиране . 

Община Хисаря  в партньорство с община Сопот изпълнява проект „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот съгласно подписан договор на 09.09.2019 г.  по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Договор: №BG05M9OP001-2.040-0128-C01

Бенефициент: Община Хисаря

Партньор: Община Сопот

Наименование на проекта: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот “

Обща стойност на проекта: 225900,32 лв., Продължителност на проекта : 15 месеца

Начало на проекта: 15.10.2019 г.                                 Край на проекта: 15.01.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Кратко описание на проекта:

Община Хисаря и община Сопот, изпълнявайки този проект ще подобрят качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Услугите да се предоставят в рамките на 12 месеца и да обхванат 45 лица от община Хисаря и 33 лица от община Сопот. Това ще са лица с увреждания и техните семейства и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.Предвидено е да се привлекат експерти, които ще предоставят психологическа, социална и здравна подкрепа. Водещи принципи при изпълнението на дейностите ще е поставянето в „центъра“ нуждите и потребностите на „отделния човек” и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка.

Общата цел на проекта е: подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел на проекта е: да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Проектът ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.

          Очаквани резултати:

–     Обучени 2 -ма медицински специалисти, 2-ма социални работници, координатор, диспечер на услугите и шофьор, по програма разработена от Министерство на здравеопазването;

–     Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на Община Хисаря и Община Сопот;

–     Закупени 1 брой транспортно средство за извършване на мобилната работа на територията на Община Хисаря

–      Ремонтирани и обзаведени помещения в община Сопот за предоставяне на услугите.

ОБЯВА - 09.12.2019 

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

Община Хисаря, бенифициент по  проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот  по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Хисаря в партньорство с Община Сопот, обявява прием на заявления :

 

 За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги –Патронажна грижа на потребители от община Хисаря за – психолог.

 Специалистите ще бъдат назначени да извършват дейностите по 8(осем) часа дневно с цел активното им участие в предоставяне на почасовите мобилни интегрирани здравно-социално услуги – организирането на дейностите по прием на документи от кандидат- потребители на услугата; извършване на индивидуалните оценки на потребностите на потребителите; различни организационни дейности свързани с предоставянето на услугите; други.  Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Екземпляр може да бъде получен при подаване на документите.

Длъжност Минимални изисквания
Психолог –1 образование- бакалавър – психология; Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип

Кандидатите подават следните документи:

 •  Заявление за кандидатстване Пр.№1
 • Декларация Пр.№2
 • Документ за самоличност(копие)
 • Автобиография
 • Документ образование(копие);

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи;
 2. Интервю.

Документите се подават в сградата на Община Хисаря намираща се в гр.Хисаря, бул. „ген. Гурко” № 14, Информационен център, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в периода от 09.12.2019 г. до 12.12.2019 г.

Важно: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 12.12.2019 г. на информационното табло в Общинска Администрация Хисаря. Интервюто ще се проведе на 13.12.2019г. от 9,00ч. в Залата на община Хисаря.

ОБЯВА

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

                                                                                                                                                                      Община Хисаря, бенифициент по  проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот  по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Хисаря в партньорство с Община Сопот, обявява прием на заявления 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

ОБЯВА - 04.12.2019

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

Община Хисаря, бенифициент по  проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот  по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Хисаря в партньорство с Община Сопот, обявява прием на заявления :

 1. За ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:
 • Хора с увреждания и техните семейства живущи на територията на община Хисаря и община Сопот
 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване живущи на територията на община Хисаря.

Кандидатите подават следните документи:

 • Заявление (Приложение № 1П);
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане (за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • Протокол от лекарска консултативна комисия (копие);
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Други документи

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

Важно!!! Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

 

Документите се подават в сградата на Община Хисаря намираща се в гр.Хисаря, бул. „ген. Гурко” № 14, Информационен център, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЕ :Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.