Проект №BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

Обща стойност:   225 900,32лв., от които

192 015,27лв. европейско и 

33 885,05лв.  национално съфинансиране . 

Община Хисаря  в партньорство с община Сопот изпълнява проект „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот съгласно подписан договор на 09.09.2019 г.  по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Договор: №BG05M9OP001-2.040-0128-C01

Бенефициент: Община Хисаря

Партньор: Община Сопот

Наименование на проекта: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот “

Обща стойност на проекта: 225900,32 лв., Продължителност на проекта : 15 месеца

Начало на проекта: 15.10.2019 г.                                 Край на проекта: 15.01.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Кратко описание на проекта:

Община Хисаря и община Сопот, изпълнявайки този проект ще подобрят качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Услугите да се предоставят в рамките на 12 месеца и да обхванат 45 лица от община Хисаря и 33 лица от община Сопот. Това ще са лица с увреждания и техните семейства и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.Предвидено е да се привлекат експерти, които ще предоставят психологическа, социална и здравна подкрепа. Водещи принципи при изпълнението на дейностите ще е поставянето в „центъра“ нуждите и потребностите на „отделния човек” и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка.

Общата цел на проекта е: подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел на проекта е: да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Проектът ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.

          Очаквани резултати:

–     Обучени 2 -ма медицински специалисти, 2-ма социални работници, координатор, диспечер на услугите и шофьор, по програма разработена от Министерство на здравеопазването;

–     Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на Община Хисаря и Община Сопот;

–     Закупени 1 брой транспортно средство за извършване на мобилната работа на територията на Община Хисаря

–      Ремонтирани и обзаведени помещения в община Сопот за предоставяне на услугите.

ОБЯВА - 09.12.2019 

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

Община Хисаря, бенифициент по  проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот  по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Хисаря в партньорство с Община Сопот, обявява прием на заявления :

 

 За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги –Патронажна грижа на потребители от община Хисаря за – психолог.

 Специалистите ще бъдат назначени да извършват дейностите по 8(осем) часа дневно с цел активното им участие в предоставяне на почасовите мобилни интегрирани здравно-социално услуги – организирането на дейностите по прием на документи от кандидат- потребители на услугата; извършване на индивидуалните оценки на потребностите на потребителите; различни организационни дейности свързани с предоставянето на услугите; други.  Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Екземпляр може да бъде получен при подаване на документите.

Длъжност Минимални изисквания
Психолог –1 образование- бакалавър – психология; Специфични изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип

Кандидатите подават следните документи:

 •  Заявление за кандидатстване Пр.№1
 • Декларация Пр.№2
 • Документ за самоличност(копие)
 • Автобиография
 • Документ образование(копие);

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи;
 2. Интервю.

Документите се подават в сградата на Община Хисаря намираща се в гр.Хисаря, бул. „ген. Гурко” № 14, Информационен център, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в периода от 09.12.2019 г. до 12.12.2019 г.

Важно: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 12.12.2019 г. на информационното табло в Общинска Администрация Хисаря. Интервюто ще се проведе на 13.12.2019г. от 9,00ч. в Залата на община Хисаря.

ОБЯВА

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

                                                                                                                                                                      Община Хисаря, бенифициент по  проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот  по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Хисаря в партньорство с Община Сопот, обявява прием на заявления 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

ОБЯВА - 04.12.2019

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

Община Хисаря, бенифициент по  проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот  по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Хисаря в партньорство с Община Сопот, обявява прием на заявления :

 1. За ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:
 • Хора с увреждания и техните семейства живущи на територията на община Хисаря и община Сопот
 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване живущи на територията на община Хисаря.

Кандидатите подават следните документи:

 • Заявление (Приложение № 1П);
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане (за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • Протокол от лекарска консултативна комисия (копие);
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Други документи

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

Важно!!! Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

 

Документите се подават в сградата на Община Хисаря намираща се в гр.Хисаря, бул. „ген. Гурко” № 14, Информационен център, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЕ :Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...