ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

pressaobstenielogovodniqsektor2013

ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЕЧЕ С НАПЪЛНО ИЗГРАДЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ

 

 

„Днес, най-големият проект, изпълняван от Община Хисаря и финансиран с европейски средства, изпълни своята цел – 100% изграждане на канализацията в града, намаляване на вредните емисии и цялостно подобряване на околната среда. Така, първият етап от водния цикъл на града – изградената вече пречиствателна станция може да заработи с пълния си капацитет.“ Това каза заместник-министърът на околната среда и водите г-н Красимир Живков, по време на официалната церемония „рязане на лента“, за приключване на проект „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир град Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир“. Той похвали общината като първенец в Пловдивска област по усвояване на средства от европейските фондове на глава от населението и пожела още по-големи успехи за новия програмен период 2014 – 2020 г.

 

Специални благодарности към всички, ангажирани с работата по проекта, отправи и кметът на града – инж. Пенка Ганева. Тя подчерта, че жителите на трите квартала очакват този ден вече 20 години, а сега, Хисаря е едно от малкото населени места, които имат напълно пречистени отпадъчни води. Беше отчетено, и че в рамките на проекта, по компонент „Канализация“ са изпълнени 27 583,4 м, 1 507 сградни отклонения, 898 улични оттоци и 596 улични разширения, а в частта „Водопровод“ са реализирани 11 229 м, 71 противопожарни хидранта, 180 спирателни крана и 757 тротоарни спирателни крана.

 

Общата стойност на проекта е 31 572 802,84 лв. Реализацията му е продължение на водената от Община Хисаря успешна политика на дългосрочно планиране. Изпълнението на проекта допринесе за по-добри условия за живеене, опазването на естествената околна среда и повишаване защитата на водите. Осигуреното екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води е сериозно конкурентно предимство при привличане на инвеститори и развитие на местната икономика. Асоцииран партньор на Община Хисаря е „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.

 

 

Изтегли оригиналния документ ——->  hisaria_press

 

За повече информация:

Асен Сурчев –  зам. кмет на Община Хисаря и ръководител на проекта

Тел: 0337/6 20 95, e-mail: [email protected]

Мария Игнатова – ПР експерт „СЪНИ СИТИ“ ЕООД

Тел: 0892 206 530, e-mail: [email protected]

vodniqsektor2013

 

Проект № DIR-51011116-8-42 „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на  гр. Хисаря:  Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир” одобрен за финансиране по процедура BG161РО005/10/1.11/03/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.” по приоритетна ос 1 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води» по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»

Стойност на проекта – 33 326 009 лв.

Общинско участие – 1351 931 лв.

Съфинансиране от ЕС – 25 709 881 лв.

Национално съфиннасиране – 6 427 470 лв.

 Брошура на проекта  —->

Начало на проекта – 17.04.2012 г.

Край на проекта- 17.12.2014 г.

normal_vodniqtsektor2

ЕКИП НА ПРОЕКТА

1. Ръководител на проекта  – Асен Раданов Сурчев

2. Координатор на проекта- инж. Цонка Койчева Войводинова

3. Финансов експерт – Диляна Йорданова Антонова

4. Експерт по техническо изпълнение – инж. Атанас Красимиров Щерев

5. Експерт за връзки с обществеността и публичност на проекта, съхранение на документацията и лице по нередности – Нено Петков Жутев

6. Инженер на асоциирания партньор – инж. Александър Василев Попов

 

tabelavodenproekt2013

Проектът «Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря»  е компонент 2 от «Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря»  и предвижда :

По компонент „Канализация”

  • изграждане и реконструкция на канализационна мрежа (Главни колектори и второстепенна канализационна мрежа) с дължина 27.511 км в кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир на гр. Хисаря,  включващи 25.574 км изграждане и 1.937 км реконструкция;
  • изграждане на 5 бр. дъждопреливника и съответните им отливни канали, които са с обща дължина 0.267 км;
  • изграждане и рехабилитация на 1369 бр. сградни канализационни отклонения с обща дължина 8.214 км, както и на  903 бр. дъждоприемни оттоци с дължина 5.418 км;
  • изграждане на канална помпена станция (КПСт) Миромир с тласкател до облекчителна шахта от довеждащ колектор до ПСОВ Хисаря и напорен канализационен тръбопровод с дължина от 0.404 км.

По компонент „Водоснабдяване”

По компонент „Водоснабдяване”:

  • рехабилитация на около 11.930 км от разпределителната водопроводна мрежа, както и на 721 бр. сградни водопроводни отклонения с дължина 5.610 км. в същите квартали на града. От тях 11.548 км  разпределителна водопроводна мрежа, както и 701 бр. водопроводни отклонения с дължина 5.448 км. са изцяло по трасето на предвидената за изграждане/реконструиране   канализационна инфраструктура.

parvakopka2013normal_vodniqsektor1

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.