ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

pressaobstenielogovodniqsektor2013

ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЕЧЕ С НАПЪЛНО ИЗГРАДЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ

 

 

„Днес, най-големият проект, изпълняван от Община Хисаря и финансиран с европейски средства, изпълни своята цел – 100% изграждане на канализацията в града, намаляване на вредните емисии и цялостно подобряване на околната среда. Така, първият етап от водния цикъл на града – изградената вече пречиствателна станция може да заработи с пълния си капацитет.“ Това каза заместник-министърът на околната среда и водите г-н Красимир Живков, по време на официалната церемония „рязане на лента“, за приключване на проект „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир град Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир“. Той похвали общината като първенец в Пловдивска област по усвояване на средства от европейските фондове на глава от населението и пожела още по-големи успехи за новия програмен период 2014 – 2020 г.

 

Специални благодарности към всички, ангажирани с работата по проекта, отправи и кметът на града – инж. Пенка Ганева. Тя подчерта, че жителите на трите квартала очакват този ден вече 20 години, а сега, Хисаря е едно от малкото населени места, които имат напълно пречистени отпадъчни води. Беше отчетено, и че в рамките на проекта, по компонент „Канализация“ са изпълнени 27 583,4 м, 1 507 сградни отклонения, 898 улични оттоци и 596 улични разширения, а в частта „Водопровод“ са реализирани 11 229 м, 71 противопожарни хидранта, 180 спирателни крана и 757 тротоарни спирателни крана.

 

Общата стойност на проекта е 31 572 802,84 лв. Реализацията му е продължение на водената от Община Хисаря успешна политика на дългосрочно планиране. Изпълнението на проекта допринесе за по-добри условия за живеене, опазването на естествената околна среда и повишаване защитата на водите. Осигуреното екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води е сериозно конкурентно предимство при привличане на инвеститори и развитие на местната икономика. Асоцииран партньор на Община Хисаря е „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.

 

 

Изтегли оригиналния документ ——->  hisaria_press

 

За повече информация:

Асен Сурчев –  зам. кмет на Община Хисаря и ръководител на проекта

Тел: 0337/6 20 95, e-mail: [email protected]

Мария Игнатова – ПР експерт „СЪНИ СИТИ“ ЕООД

Тел: 0892 206 530, e-mail: [email protected]

vodniqsektor2013

 

Проект № DIR-51011116-8-42 „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на  гр. Хисаря:  Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир” одобрен за финансиране по процедура BG161РО005/10/1.11/03/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.” по приоритетна ос 1 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води» по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»

Стойност на проекта – 33 326 009 лв.

Общинско участие – 1351 931 лв.

Съфинансиране от ЕС – 25 709 881 лв.

Национално съфиннасиране – 6 427 470 лв.

 Брошура на проекта  —->

Начало на проекта – 17.04.2012 г.

Край на проекта- 17.12.2014 г.

normal_vodniqtsektor2

ЕКИП НА ПРОЕКТА

1. Ръководител на проекта  – Асен Раданов Сурчев

2. Координатор на проекта- инж. Цонка Койчева Войводинова

3. Финансов експерт – Диляна Йорданова Антонова

4. Експерт по техническо изпълнение – инж. Атанас Красимиров Щерев

5. Експерт за връзки с обществеността и публичност на проекта, съхранение на документацията и лице по нередности – Нено Петков Жутев

6. Инженер на асоциирания партньор – инж. Александър Василев Попов

 

tabelavodenproekt2013

Проектът «Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря»  е компонент 2 от «Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря»  и предвижда :

По компонент „Канализация”

  • изграждане и реконструкция на канализационна мрежа (Главни колектори и второстепенна канализационна мрежа) с дължина 27.511 км в кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир на гр. Хисаря,  включващи 25.574 км изграждане и 1.937 км реконструкция;
  • изграждане на 5 бр. дъждопреливника и съответните им отливни канали, които са с обща дължина 0.267 км;
  • изграждане и рехабилитация на 1369 бр. сградни канализационни отклонения с обща дължина 8.214 км, както и на  903 бр. дъждоприемни оттоци с дължина 5.418 км;
  • изграждане на канална помпена станция (КПСт) Миромир с тласкател до облекчителна шахта от довеждащ колектор до ПСОВ Хисаря и напорен канализационен тръбопровод с дължина от 0.404 км.

По компонент „Водоснабдяване”

По компонент „Водоснабдяване”:

  • рехабилитация на около 11.930 км от разпределителната водопроводна мрежа, както и на 721 бр. сградни водопроводни отклонения с дължина 5.610 км. в същите квартали на града. От тях 11.548 км  разпределителна водопроводна мрежа, както и 701 бр. водопроводни отклонения с дължина 5.448 км. са изцяло по трасето на предвидената за изграждане/реконструиране   канализационна инфраструктура.

parvakopka2013normal_vodniqsektor1

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.