Momina bania

http://www.blogger.com/profile/16068144965464508543

http://vbox7.com/user:hisarya?p=about

ПРОЕКТ: BG161PO001/3.1-03/2010/025Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря

 Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-03/2010

ЕКИП

1. Ръководител на проекта: инж. Цонка Войводинова

2. Сътрудник по проекта –  Людмила Михайлова

3. Счетоводител на проекта – Невенка Ахмакова

4. Инженер – инвеститорски контрол – инж. арх. Атанас Щерев

5. Специалист  – археолог – доц. д-р  Митко Маджаров

ОБЩА ЦЕЛ

Обща цел – Да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в градския ареал на град Хисаря и популяризиране на града като място на древна култура, балнеология и спа туризъм.

Чрез планиране на интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на исторически забележителности, и на социални обекти, свързани с туризма,  ще се осигури повишаване атрактивността и достъпността до обекти с туристическо и културно-историческо значение на територията на град Хисаря.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

 • Ефективно  използване на културното материално и нематериално наследство на гр. Хисаря с оглед развитието на устойчив културен туризъм
 • Подкрепа на туристическа дестинация Хисаря, притежаваща културно-историческо наследство със значителен туристически потенциал.
 •   Съхраняване  и опазване  на националното и световно културно наследство в гр. Хисаря, като ресурс за туризъм.
 • Развитие и промотиране на туристическата атрактивност на град Хисаря като древен лечебен център, чрез експониране на антични терми в рамките на античната крепост;
 • Превръщане на Хисаря в постоянна креативна европейска културно историческа дестинация- врата към храмовите комплекси в община Хисаря.
 • Създаване на условия за развитие на нови културни туристически продукти /фестивален туризъм/ в рамките на културната инфраструктура на археологичния парк на гр. Хисаря;
 • Създаването на архитектурна среда около културно историческите туристически атракции за хора в неравностойно положение.
 • Подобряване съпътстващата туристическа инфраструктура чрез пешеходна, велоалейна и информационна инфраструктура;

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целевите групи съобразно целите заложени в проекта ще бъдат основно:

-местното градско население на Хисаря-7600;,

– български и чуждестранни туристи и потенциални туристи- 80 000;

– местните, регионални , и национални административни власти-6

– местните, регионални , национални  и ЕС културни оператори-20,

– местните, регионални , национални  и ЕС оператори на туристически услуги-30

– местните, регионални , национални  и ЕС оператори в сферата на комуникациите, транспорт, търговията, текстилната индустрия, храните и органичното земеделие и др.-50,

Като пряко повлияни при реализация на проекта ще са местните, регионални  и административни власти, в това число и тези управляващи културните и креативни индустрии и културното наследство;

КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Крайни бенефициенти на резултатите от проекта ще бъдат:

 • местното население на гр. Хисаря, което ще участва в анимирането на културно историческата инфраструктура – 7691;
 • Живеещи в община Хисаря – 13616.
 • Живеещи в региона – 715 816 ;
 • НПО, които развиват форми на културен туризъм или са заети в туризма или развитието на град Хисаря- 2.
  • Местните туристически информационни центъра- 1;
  • местните власти- 1;
  • регионални власти -1;
  • Национални власти – 4;
  • Университети – 4;
  • Културни институции – местни музеи и галерии, театри, читалища–4;
  • Общинските служители в областта на културата, туризма и образованието-38
  • Членове на клубовете по изкуства- 10,
  • Членовете на местните читалища- 30,
  • Любители на историческото културно наследство на Хисаря и региона- 20
  • Любители на наследството на Древния Рим- 50;
  • Деца и подрастващи с изявени умения в използването на новите Интернет и дигитални технологии в създаването, обновяването и промотирането на културно историческо наследство-20;

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Дейност 1: Сформиране на проектния екип. Изпълнение и управление на проекта

Създаване на екип за управление на проекта- Ръководител, счетоводител, технически сътрудник, строителен инжинер и археолог.

Проектният екип текущо ще ръководи, контролира и наблюдава процеса на изпълнение, като

Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка

Дейност 3: Подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в градския ареал на град Хисаря и популяризиране на града като място на древна култура и спа туризъм

В рамките на Дейност 3 на настоящия проект предвиждаме извършването на строително-монтажни работи, чрез които значително ще се подобри състоянието на туристическите атракции на територията на град Хисаря. Общината разполага с  технически инвестиционни проекти за обектите на интервенция.

Предмет на договорите за строителство, реставрация и консервация  ще бъдат следните дейности:

I. Художествено и ефектно осветление на крепостната стена на Археологическия резерват на град Хисаря  и изграждане на велоалея около нея

–          А) Художествено и ефектно осветление на крепостната стена на Археологическия резерват на град Хисаря,

Б) Изграждане на пешеходна и велоалея около крепостната стена на Археологическия резерват на град Хисаря, съгласно приложените технически проекти и подробна количествено-стойностна сметка

II. Ремонт на водопитиен павильон “Колонада Момина баня”, в град Хисаря

–        Реконструкция, възстановяване и ремонт на водопиен павилион “Колонада Момина баня” като част от съпътстващата туристически ориентирана инфраструктура.

III. . Консервация и социализация на обект “Римски терми” в Археологическия резерват град Хисаря 

IV. Реконсервация, реставрация и експониране на обекти от археологически резерват гр. Хисар – южна и източна крепостни стени на античния град Доиклецианополис, жилищни сгради №2 и 2А, базилика №1 и казармени помещения до южна крепостна стена и изграждане на посетителски маршрут, обединяващ туристическите обекти

Проектът предвижда реконсервация, реставрация и експониране на обектите. Целта е да се извърши необходимата текуща поддръжка на тези по-значими археологически обекти, като същевременно те се включат в един общ посетителски маршрут. С проекта се осигурява непосредствен достъп до тях, като по този начин археологията става част от алейната мрежа на парка, в който са разположени.

Дейност 4: Строителен и авторски надзор.

Дейност 5: Провеждане на специализирани обучения в областта на туризма и анимацията

Дейност 6: Дейности за осигуряване на информация и публичност

При изпълнението на Дейност 6 проектният екип стриктно ще се придържа към изискванията, заложени в Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Предвидените мерки за популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС включват: публикуване на съобщения в националната и регионалната преса, както и на интернет страницата на община Хисаря; монтиране на информационна табела, билбордове и постоянни обяснителни табели; провеждане на пресконференции.

Дейност 7: Независим финансов одит на проекта

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сключени договори с изпълнители за:

1. Строителен надзор –  с „УТЕ МИНЕВА” ЕООД гр. София

2. Публичност на проекта – с „2А ПРОПАГАНДА” ООД гр. София

3. Осъществяване на авторски надзор

4. Извършване на одит на поректа – Обединение „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ”

 

 Стойност на проекта 3919794,70 лв.

Съфинансиране от ЕС – 3232870,28 лв.

Национален бюджет – 570506,52 лв.

Общинско участие – 116417,90 лв.

 

Срок за изпълнение – 19.07.2014 г. – 17.01.2015 г. 

 

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне ин 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.