Momina bania

http://www.blogger.com/profile/16068144965464508543

http://vbox7.com/user:hisarya?p=about

ПРОЕКТ: BG161PO001/3.1-03/2010/025Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря

 Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-03/2010

ЕКИП

1. Ръководител на проекта: инж. Цонка Войводинова

2. Сътрудник по проекта –  Людмила Михайлова

3. Счетоводител на проекта – Невенка Ахмакова

4. Инженер – инвеститорски контрол – инж. арх. Атанас Щерев

5. Специалист  – археолог – доц. д-р  Митко Маджаров

ОБЩА ЦЕЛ

Обща цел – Да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в градския ареал на град Хисаря и популяризиране на града като място на древна култура, балнеология и спа туризъм.

Чрез планиране на интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на исторически забележителности, и на социални обекти, свързани с туризма,  ще се осигури повишаване атрактивността и достъпността до обекти с туристическо и културно-историческо значение на територията на град Хисаря.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

 • Ефективно  използване на културното материално и нематериално наследство на гр. Хисаря с оглед развитието на устойчив културен туризъм
 • Подкрепа на туристическа дестинация Хисаря, притежаваща културно-историческо наследство със значителен туристически потенциал.
 •   Съхраняване  и опазване  на националното и световно културно наследство в гр. Хисаря, като ресурс за туризъм.
 • Развитие и промотиране на туристическата атрактивност на град Хисаря като древен лечебен център, чрез експониране на антични терми в рамките на античната крепост;
 • Превръщане на Хисаря в постоянна креативна европейска културно историческа дестинация- врата към храмовите комплекси в община Хисаря.
 • Създаване на условия за развитие на нови културни туристически продукти /фестивален туризъм/ в рамките на културната инфраструктура на археологичния парк на гр. Хисаря;
 • Създаването на архитектурна среда около културно историческите туристически атракции за хора в неравностойно положение.
 • Подобряване съпътстващата туристическа инфраструктура чрез пешеходна, велоалейна и информационна инфраструктура;

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целевите групи съобразно целите заложени в проекта ще бъдат основно:

-местното градско население на Хисаря-7600;,

– български и чуждестранни туристи и потенциални туристи- 80 000;

– местните, регионални , и национални административни власти-6

– местните, регионални , национални  и ЕС културни оператори-20,

– местните, регионални , национални  и ЕС оператори на туристически услуги-30

– местните, регионални , национални  и ЕС оператори в сферата на комуникациите, транспорт, търговията, текстилната индустрия, храните и органичното земеделие и др.-50,

Като пряко повлияни при реализация на проекта ще са местните, регионални  и административни власти, в това число и тези управляващи културните и креативни индустрии и културното наследство;

КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Крайни бенефициенти на резултатите от проекта ще бъдат:

 • местното население на гр. Хисаря, което ще участва в анимирането на културно историческата инфраструктура – 7691;
 • Живеещи в община Хисаря – 13616.
 • Живеещи в региона – 715 816 ;
 • НПО, които развиват форми на културен туризъм или са заети в туризма или развитието на град Хисаря- 2.
  • Местните туристически информационни центъра- 1;
  • местните власти- 1;
  • регионални власти -1;
  • Национални власти – 4;
  • Университети – 4;
  • Културни институции – местни музеи и галерии, театри, читалища–4;
  • Общинските служители в областта на културата, туризма и образованието-38
  • Членове на клубовете по изкуства- 10,
  • Членовете на местните читалища- 30,
  • Любители на историческото културно наследство на Хисаря и региона- 20
  • Любители на наследството на Древния Рим- 50;
  • Деца и подрастващи с изявени умения в използването на новите Интернет и дигитални технологии в създаването, обновяването и промотирането на културно историческо наследство-20;

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Дейност 1: Сформиране на проектния екип. Изпълнение и управление на проекта

Създаване на екип за управление на проекта- Ръководител, счетоводител, технически сътрудник, строителен инжинер и археолог.

Проектният екип текущо ще ръководи, контролира и наблюдава процеса на изпълнение, като

Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка

Дейност 3: Подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в градския ареал на град Хисаря и популяризиране на града като място на древна култура и спа туризъм

В рамките на Дейност 3 на настоящия проект предвиждаме извършването на строително-монтажни работи, чрез които значително ще се подобри състоянието на туристическите атракции на територията на град Хисаря. Общината разполага с  технически инвестиционни проекти за обектите на интервенция.

Предмет на договорите за строителство, реставрация и консервация  ще бъдат следните дейности:

I. Художествено и ефектно осветление на крепостната стена на Археологическия резерват на град Хисаря  и изграждане на велоалея около нея

–          А) Художествено и ефектно осветление на крепостната стена на Археологическия резерват на град Хисаря,

Б) Изграждане на пешеходна и велоалея около крепостната стена на Археологическия резерват на град Хисаря, съгласно приложените технически проекти и подробна количествено-стойностна сметка

II. Ремонт на водопитиен павильон “Колонада Момина баня”, в град Хисаря

–        Реконструкция, възстановяване и ремонт на водопиен павилион “Колонада Момина баня” като част от съпътстващата туристически ориентирана инфраструктура.

III. . Консервация и социализация на обект “Римски терми” в Археологическия резерват град Хисаря 

IV. Реконсервация, реставрация и експониране на обекти от археологически резерват гр. Хисар – южна и източна крепостни стени на античния град Доиклецианополис, жилищни сгради №2 и 2А, базилика №1 и казармени помещения до южна крепостна стена и изграждане на посетителски маршрут, обединяващ туристическите обекти

Проектът предвижда реконсервация, реставрация и експониране на обектите. Целта е да се извърши необходимата текуща поддръжка на тези по-значими археологически обекти, като същевременно те се включат в един общ посетителски маршрут. С проекта се осигурява непосредствен достъп до тях, като по този начин археологията става част от алейната мрежа на парка, в който са разположени.

Дейност 4: Строителен и авторски надзор.

Дейност 5: Провеждане на специализирани обучения в областта на туризма и анимацията

Дейност 6: Дейности за осигуряване на информация и публичност

При изпълнението на Дейност 6 проектният екип стриктно ще се придържа към изискванията, заложени в Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Предвидените мерки за популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС включват: публикуване на съобщения в националната и регионалната преса, както и на интернет страницата на община Хисаря; монтиране на информационна табела, билбордове и постоянни обяснителни табели; провеждане на пресконференции.

Дейност 7: Независим финансов одит на проекта

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сключени договори с изпълнители за:

1. Строителен надзор –  с „УТЕ МИНЕВА” ЕООД гр. София

2. Публичност на проекта – с „2А ПРОПАГАНДА” ООД гр. София

3. Осъществяване на авторски надзор

4. Извършване на одит на поректа – Обединение „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ”

 

 Стойност на проекта 3919794,70 лв.

Съфинансиране от ЕС – 3232870,28 лв.

Национален бюджет – 570506,52 лв.

Общинско участие – 116417,90 лв.

 

Срок за изпълнение – 19.07.2014 г. – 17.01.2015 г. 

 

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.