proektBG05М9ОР001-2.002-0144-С001 ПРОЕКТ №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „

ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 

На 10.12.2015г. Община Хисаря сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Общата стойност на договора е 499 410,60.

Заключителна конференция за представяне на проект

Заключителна конференция за представяне на проект

„Интегрирани услуги за независим живот”

 

На 30.10.2017 г. от 10.00 часа в залата на Община Хисаря, гр. Хисаря ул. Ген. Гурко № 14 се проведе заключителна конференция по Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Ръководителят на проекта г-жа Славка Чавова отчете изпълнението на проекта, чрез който общината подобри качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

Общата цел на Проекта бе създаване и утвърждаване на иновативен модел за предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда, осигуряващи по-високо качество на живот на хората с увреждания, техните семейства и възрастни хора от община Хисаря, изпаднали в социална изолация и в невъзможност да се самообслужват, включително подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги.

В проекта услугите се предоставиха в рамките на 18 месеца – от 01.05.2016г. до 31.10.2017г. и обхванаха 83  потребителя. Бяха назначени 22 домашни помощници и 48 лични асистенти, предоставящи ежедневна грижа на потребителите в тяхната домашна среда.

Бе сформиран Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – Целта на настоящата дейност бе да се гарантира комплексност и интегриран подход при предоставянето на услугите в домашна среда. Бе сформиран  екип от експерти към Центъра.  В този екип бяха назначени – социален работник, медицинска сестра, пдихолог и сътрудник социални дейности. Осигурен бе интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека на база индивидуалната му оценка.

Предостави се възможността за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за лица с увреждания  и хора над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

С цел придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на персонала за предоставяне на качествена грижа и в подкрепа на потребителите се проведоха обучения – едно тридневно въвеждащо обучение и две двудневни поддържащи обучения. На всички кандидати преминали курса на обучение бе издаден сертификат. С цел подобряване на директната работа и осигуряване на професионална подкрепа на наетия персонал беше осигурена психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на личните асистенти и домащните помощници. Чрез проекта се осигури и необходимата подкрепа на потребителите на социалните услуги в домашна среда, съобразно индивидуалните им потребности.

Г-жа Чавова предостави на присъстващите кратка мултимедийна презентация. На участниците в заключителната конференция бяха раздадени информационни материали – папки и химикали.

С приемането на ПМС № 137/05.07.2017 г. и осигурените средства от страна на държавата след приключване на европейското финансиране, общините са подпомогнати в осигуряването на устойчивост на социалните услуги, за да продължи подкрепата за лица с увреждания и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване.

ПОКАНА за участие в заключителна конференция

ПОКАНА

за участие в заключителна конференция по Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот”

 

На 30.10.2017г., от 10,00 часа в залата на Община Хисаря, гр. Хисаря ул. Ген. Гурко № 14 ще се проведе заключителна конференция по Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Община Хисаря кани заинтересованите страни – участници в Проекта, медиите и широката общественост да се запознаят с резултатите от Проекта и възможностите за по-нататъшно съществуване на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Информация м.Септември 2017

И през настоящия период продължава успешното изпълнение на дейностите по проекта, съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента.

Специалистите от екипът към Центъра – психолог, медицинска сестра, социален работник и сътрудник социални дейности посещават редовно потребителите, личните асистенти и домашните помощници. Провеждат се редовни оперативни събирания на екипа към Центъра и екипа по проекта, и екипни срещи.

На 01 и 02 август 2017г. бяха проведени три групови супервизии и шест индивидуални с назначените лични асистенти и домашни помощници.  Те се осъществяват във връзка с изпълнението на Дейност ”Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала”.

През м. август бе подготвен и изпратен чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) третият междинен технически доклад по Проекта.

Информация м.МАЙ 2017

През м. май 2017г. бе проведено второ поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти и домашни помощници по Проекта. Обучението бе с продължителност два дни – 02 и 03 Май 2017г. То се осъществи във връзка с изпълнението на Дейност ”Обучение на персонала за предоставяне на услугите”.

Дейностите по проекта се изпълняват успешно. Осигурява се  достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка.  Специалистите към Центъра за почасово предоставяне на услуги – психолог, медицинска сестра, социален работник и сътрудник социални дейности посещават редовно потребителите, личните асистенти и домашните помощници.

В резултат от изпълнение на дейностите по Проекта към м. май 2017г. работят 55 домашни помощници и лични асистенти, а 64 потребители получават грижи и подкрепа.

 

Информация м.АПРИЛ 2017

Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот”

 Изпълнение на дейностите по проект„Интегрирани услуги за независим живот”, продължава успешно  съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента

На 28 и 29 март 2017г. бяха проведени три групови супервизии и осем индивидуални. Провеждат се редовни оперативни събирания на екипа към Центъра и екипа по проекта и екипни срещи.

През м. март бе подготвен и изпратен чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) вторият междинен технически доклад по Проекта.

Предстои провеждането на второ поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти и домашни помощници по Проекта. Обучението ще се проведе през м. май 2017г.

 

Информация м.Януари

Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот”

През м. януари 2017г. бе проведено поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти и домашни помощници по Проекта. Обучението бе с продължителност два дни – 30 и 31 януари 2017г. То се осъществи във връзка с изпълнението на Дейност ”Обучение на персонала за предоставяне на услугите” . Предстои провеждането на още едно поддържащо обучение, което ще се проведе през м. май 2017г.

Дейностите по проекта се изпълняват успешно. Осигурява се  достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка.  Специалистите към Центъра за почасово предоставяне на услуги – психолог, медицинска сестра, социален работник и сътрудник социални дейности посещават редовно потребителите, личните асистенти и домашните помощници.

Провеждат се редовни оперативни събирания на екипа към Центъра и екипа по проекта и екипни срещи.

В резултат от изпълнение на дейностите по Проекта към м. януари 2017г. работят 59 домашни помощници и социални асистенти в община Хисаря, а 64 потребители получават грижи и подкрепа.

 

 

Информация м.Декември

Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот”

Продължава успешното изпълнение на дейностите по проекта. Предоставят се  почасови социални услуги в общността и домашна среда. Осигурява се  достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка.  В разкрития Център за почасово предоставяне на услуги има назначен екип от специалисти – психолог, медицинска сестра, социален работник и сътрудник социални дейности. Те посещават редовно потребителите, личните асистенти и домашните помощници. За повишаване качеството на предоставяните услуги ежемесечно се провеждат психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала; мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите, според тяхната индивидуална потребност.

На 15 и 16 ноември 2016г. бяха проведени три групови супервизии и шест индивидуални. Провеждат се редовни оперативни събирания на екипа към Центъра и екипа по проекта и екипни срещи.

Благодарение на реализирането на дейностите по проекта към м. ноември 2016г. работят 59 домашни помощници и социални асистенти в община Хисаря, а 63 потребители получават социална грижа и подкрепа.

Изпълнението на проекта благоприятства подобряването на качеството на живот и намаляването на социалната изолация на 63 потребители на социалните услуги.

 

Информация

 

На 10.12.2015г. Община Хисаря сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Общата стойност на договора е 499 410,60.

Общата цел на Проекта е създаване и утвърждаване на иновативен модел за предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда, осигуряващи по-високо качество на живот на хората с увреждания, техните семейства и възрастни хора от община Хисаря, изпаднали в социална изолация и в невъзможност да се самообслужват, включително подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги.

Целева група по проекта са :

– Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Хисаря, включително и техните семейства

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Хисаря.

Ще бъде сформиран Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и функциониране на екип от експерти към него, чиято цел е да се гарантира комплексност и интегриран подход при предоставянето на услугите в домашна среда. Ще бъдат наети следните специалисти за допълнителна подкрепа – социален работник, медицинска сестра, пдихолог и сътрудник социални дейности. Ще бъде нает и персонал към Центъра- домашни помощници и лични асистенти.

На всички кандидати за потребители на социалните услуги по проекта ще бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите, според която на всеки потребител ще бъдат предоставени услуги, от които той има нужда.

Предвижда се услугите, които ще се предоставят по проекта да стартират от началото на месец май 2016 година.

Услугите ще бъдат предоставяни в продължение на 18 месеца, до 31.10.2017 г.

Информация - 01.09.2016

 

Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот”

И през настоящия период продължава успешното изпълнение на дейностите по проекта, съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента.    Списъкът с кандидат-потребителите включени в Проекта се обновява съгласно условията на Договора. Специалистите от екипът към Центъра – психолог, медицинска сестра, социален работник и сътрудник социални дейности посещават редовно потребителите, личните асистенти и домашните помощници.

На 08 и 09 август 2016г. бяха проведени три групови супервизии и шест индивидуални. Провеждат се редовни оперативни събирания на екипа към Центъра и екипа по проекта и екипни срещи.

През м. август бе подготвен и изпратен чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България) първият междинен технически доклад по Проекта.

Информация - 06.06.2016

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ПРОЕКТ №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001

 „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 

Дейностите по изпълнението на Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. стартираха от 01.02.2016г.

От 01.03.2016г. бе сформиран Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и функционира екип от експерти към него, чиято цел  е да се гарантира комплексност и интегриран подход при предоставянето на услугите в домашна среда. Наети са следните специалисти за допълнителна подкрепа – социален работник, психолог и сътрудник социални дейности.

От 01.05.2016г. е наета и медицинска сестра.

От 14.03.2016г. до 08.04.2016г. се приемаха заявления от кандидат потребители и кандидати за  домашни помощници  и лични  асистенти. Приети са 88 заявления от кандидат потребители и 77 заявления от кандидати за домашни помощници  и лични  асистенти.

От 18.04. до 20.04.2016г. се проведе тридневно въвеждащо обучение на 28 кандидати за домашни помощници и лични  асистенти, които не са обучавани по други проекти и програми.

На всички кандидати за потребители на социалните услуги по проекта е изготвена индивидуална оценка на потребностите, според която на всеки потребител се предоставят услуги, от които той има нужда.

От 01.05.2016г. стартира предоставянето на интегрираните услуги по проекта. През м. май са назначени 38 лични асистенти и 20 домашни помощници, предоставящи услуги на 63 потребителя. Сключени са 63 договора за предоставяне на социални услуги с потребители на услугите.

Услугите ще бъдат предоставяни в продължение на 18 месеца, до 31.10.2017 г.

Проекта приключва на 31.10.2017 г.

 

 

Покана

ПОКАНА

за участие в начална пресконференция по Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот”

На 17.02.2016г., от 10,00 часа в залата на Туристически информационен център, гр. Хисаря ул. Ген. Гурко № 23 ще се проведе начална пресконференция по Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 „Интегрирани услуги за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Община Хисаря кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Обява

proektBG05М9ОР001-2.002-0144-С001

Изтегли обявата Изтегли заявлението
pdf pdf

Обява - ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че ОБЩИНА Хисаря в качеството си на бенефициент по проект „Интегрирани услуги за независим живот”, със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

І. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ:

 

Кандидатите за потребители на услугата , подават документи (или чрез свой представител), от 21 март до 8 април 2016г.вкл. от 08.00часа до 17,00часа в общината. Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в сградата на общинска администрация Хисаря, по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).

 

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ могат да кандидатстват:

 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

 

Необходими документи за кандидат-потребители:

 • Заявление (Приложение № 1П);
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане (за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • Протокол от лекарска консултативна комисия (копие);
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Други документи …………………………………………………………………………………………………….

 

След приемането на документите, експертите, назначени в Центъра за предоставяне на почасови услуги в домашна среда – социалния работник, психолога и сътрудника социални дейности ще направят оценка на потребностите чрез посещение в дома на лицето. Комисия за подбор, назначена със заповед на Кмета на Община Хисаря ще класира кандидат-потребителите и ще определи лицата, които ще бъдат включени в проекта.

Документите по образец са публикувани на интернет страницата на Община Хисаря. За допълнителна информация – тел.0337 62034

 

 

ІІ. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

– „Личен асистент“ и „Домашен помощник“

 

Кандидатите за лични асистенти и домашни помощници подават документи (или чрез свой представител), от 21 март до 8 април 2016г.вкл. от 08.00часа до 17,00часа в общината. Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в сградата на общинска администрация Хисаря, по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).

За лични асистенти и домашни помощници по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, безработни и неактивни на пазара на труда, работещи, пенсионери, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и са в трудоспособна възраст.

Необходими документи за кандидатстване за длъжностите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ :

 1. Заявление за работа(Приложение № 1)
 2. Автобиография
 3. Декларация (Приложение 7)
 4. Копие от трудова книжка или други документи за удостоверяване на тр.стаж (ако е проложимо)
 5. Копие на удостоверение/сертификат за завършен сходен обучителен курс по други програми/проекти или декларация – свободен текст, с описание за завършения обучителен курс.
 6. Копие от пенсионно решение за пенсионери, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и са в трудоспособна възраст
 7. Служебна бележка от местоработата (ако работи)

 

Комисия за оценка и подбор, назначена със заповед на Кмета на Община Хисаря ще определи личните асистенти/домашните помощници, които ще бъдат включени в проекта. С всеки кандидат за личен асистент/домашен помощник Комисията ще проведе интервю и ще изготви индивидуална оценка. Личните асистенти, които до момента не са обучавани ще преминат обучение.

Документите по образец са публикувани на интернет страницата на Община Хисаря. За допълнителна информация – 0337 62034

Общодостъпно място за обявяване на списъците и съобщенията: интернет страницата на Община Хисаря и информационното табло на сградата на Общинска администрация – Хисаря.

Допълнителни условия: на спечелилите кандидати ще бъде предложен трудов договор за срок от осемнадесет месеца, считано от 01.05.2016 година.

 

Обява - 14.04.2016

proektBG05М9ОР001-2.002-0144-С001

Изтегли обявата Изтегли заявлението
pdf pdf

Списък с оценените кандидати

proektBG05М9ОР001-2.002-0144-С001

Виж Списък :
pdf

 

Списък на класираните кандидати

proektBG05М9ОР001-2.002-0144-С001

Виж Списък :дата на публикуване – 19.04.2016 г
pdfLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.