Проект: “Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община  Хисаря” по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 

Договор №16/07/2/0/00418 от 19.09.2017 г.

 

Стойност на проекта – 5 852 128,22 лева

            Проектното предложение включва следните обекти :

  1. Рехабилитация и реконструкция на път PDV1361 /III-642/-Хисаря -кв. Миромир От km 0+000 до km 4+500, и съпътстващите ги реконструкция и рехабилитация на прилежащи тротоари и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет
  2. Рехабилитация и реконструкция на път PDV2362 /III- 642, Хисаря – Дуванлии/ -Черничево от km 0+000 до km 1+500, и съпътстващите ги реконструкция и рехабилитация на прилежащи тротоари и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет
  3. Рехабилитация и реконструкция на път PDV1365 /III-6061, Красново – Паничери/ – Старосел – Тракийски култов храм От km 0+000 до km 3+633.16 (Етап І + Етап ІІ), и съпътстващите ги реконструкция и рехабилитация на прилежащи тротоари и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет.

 

Стойността на договора включва разходи за строително-ремонтни работи, разходи за строителен надзор, за консултантски услуги по управлението на проекта, за изготвянето на проект и авторски надзор.

Строително-ремонтните работи включват: Рехабилитация и реконструкция на пътното платно – фрезоване на асфалтовата настилка и полагане на нова такава, както  и съпътстващите ги реконструкция и рехабилитация на прилежащи тротоари и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет.

В момента се провеждат процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта.

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.