Проект: “Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община  Хисаря” по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 

Договор №16/07/2/0/00418 от 19.09.2017 г.

 

Стойност на проекта – 5 852 128,22 лева

            Проектното предложение включва следните обекти :

  1. Рехабилитация и реконструкция на път PDV1361 /III-642/-Хисаря -кв. Миромир От km 0+000 до km 4+500, и съпътстващите ги реконструкция и рехабилитация на прилежащи тротоари и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет
  2. Рехабилитация и реконструкция на път PDV2362 /III- 642, Хисаря – Дуванлии/ -Черничево от km 0+000 до km 1+500, и съпътстващите ги реконструкция и рехабилитация на прилежащи тротоари и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет
  3. Рехабилитация и реконструкция на път PDV1365 /III-6061, Красново – Паничери/ – Старосел – Тракийски култов храм От km 0+000 до km 3+633.16 (Етап І + Етап ІІ), и съпътстващите ги реконструкция и рехабилитация на прилежащи тротоари и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет.

 

Стойността на договора включва разходи за строително-ремонтни работи, разходи за строителен надзор, за консултантски услуги по управлението на проекта, за изготвянето на проект и авторски надзор.

Строително-ремонтните работи включват: Рехабилитация и реконструкция на пътното платно – фрезоване на асфалтовата настилка и полагане на нова такава, както  и съпътстващите ги реконструкция и рехабилитация на прилежащи тротоари и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет.

В момента се провеждат процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта.

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...