На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, Заповед № РД-05-801/11.11.2020 г., и Предварителен договор от 05.03.2021 г. на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 19, взето с Протокол № 8/1.03.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-С-7/05.01.2021 г. от Стоян Стоянов Чолаков,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ XLIV-5135, кв. 90, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив за промяна на границата на УПИ XLIV-5135 към улица с о.т. 178-180,  съгласно линии изачерквания в кафяв цвят, зачерквания и надписи в зелен цвят за регулацията, с ново нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели: зона Жм, до 3 етажа, Н до 10 м, Кинт. до 1.0, плътност до 40 %, озеленяване мин. 40 % по червени пунктирани линии и котировки, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря на приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА                                    
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ                        

Изготвил инж. Кьорлинска
Началник отдел УТ



Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...