На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-302/31.03.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, предварителен договор за прехвърляне на собственост от 29.01.2021 г., Решение № 33, взето с Протокол № 12/15.04.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-317/07.04.2021 г. от „ГЛОБУС 2000“, ЕИК 115252684, с Управител Стефан Заимов Келемджиев,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-5118, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО в кв. 19А  по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на границата между двата урегулирани поземлени имота, като заличава УПИ III-5118, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и образува нови УПИ III-5118, за хотел със SPA услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със SPA услуги, жилищна част и КОО, по зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, с градоустройствени показатели за зона „Ц“, съгласно предвижданията на действащия Общ устройствен план на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря – етажност до 4 етажа, височина до 12 м, плътност на застрояване до 50 %, Кинт до 2.0, озеленяване минимум 30 %, по сини надписи в матрицата за застрояване, по червени пунктирани линии и котировки в черно с отстояния от улична регулация – минимум 3 м, от странични регулационни линии – 1/3Н, от съществуващата сграда 3МЖ в УПИ III-5118, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО – 2/3Н, със схеми за външни Ел и ВиК връзки.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изготвил инж. Д. Кьорлинска
Началник отдел УТКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.