На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-749/07.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 2, взето с Протокол № 1 от 06.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-1199/08.10.2021 г., допълнено със заявление вх.  № 26-00-1199(2)/25.10.2021 г. от „ВЕЛЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД,  ЕИК: 206462357, със Заповед                      № РД-05-38 /14.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1486, кв. 60 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ XVIII-187 и  УПИ XIX-188 и образува нов УПИ XX-1486, Къща за гости, по зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, и изменение на уличната регулационна линия към улица с о.т. 61-62-63 по имотните граници на ПИ 1486, съгласно линии, зачерквания, щрихи в кафяв цвят, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0 по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря, в приложения проект, неразделна част от заповедта.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...