На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, предписание № 94-00-Б-78(1)/21.08.2013 г. и Решение № 2491/17.07.2016 г. на Пловдивски районен съд, Решение № 1, взето с Протокол № 1/06.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Б-72/12.08.2021 г., допълнено със заявление вх. № 94-00-Б-92/13.10.2021 г. от Божидар Василев Тодоров, чрез пълномощник Стоян Цветанов Попов, с пълномощно с Рег. № 2108/28.08.2013 г., със Заповед № РД-05-39/14.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 299 (УПИ IX– 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.