На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, предписание № 94-00-Б-78(1)/21.08.2013 г. и Решение № 2491/17.07.2016 г. на Пловдивски районен съд, Решение № 1, взето с Протокол № 1/06.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Б-72/12.08.2021 г., допълнено със заявление вх. № 94-00-Б-92/13.10.2021 г. от Божидар Василев Тодоров, чрез пълномощник Стоян Цветанов Попов, с пълномощно с Рег. № 2108/28.08.2013 г., със Заповед № РД-05-39/14.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 299 (УПИ IX–249), кв. 40 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, като променя вътрешната регулационна линия между УПИ  ІХ-249 и УПИ Х-250 по имотната граница между ПИ 299 и ПИ 302, заличава УПИ IX–249 и образува нов УПИ IX–299, Жилищно строителство, по имотните граници на ПИ 299, със запазване на уличната регулация, съгласно зелени линии, зачерквания и надписи за регулацията, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: етажност до 3 етажа, H до 10 м, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря,в приложения проект, неразделна част от заповедта.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.