На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Заповед № РД-05-873/19.10.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 18, взето с Протокол № 4 от 03.02.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-16/05.01.2022 г. от „БАЛКАНТАБАКО“ ЕООД, ЕИК 112607710, с управител Ангел Костадинов Ангелов, със Заповед № РД-05-119/11.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 215021-за винарска изба и дестилерия, призводствени дейности и обществено обслужване, (ПИ с идентификатор 69016.215.26), и разширението му с промяна на предназначението на имоти с идентификатори 69016.129.95, 69016.129.97 и 69016.129.645, м. „Куманче” по КККР на землище с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ 215021-за винарска изба и дестилерия, призводствени дейности и обществено обслужване и образува нов УПИ 215.37- за винарска изба и дестилерия, призводствени дейности и обществено обслужване, съгласно линии, щрихи, зачерквания и надписи в зелен цвят за регулацията, с градоустройствени параметри за зона Оо, с ново свободно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 50 %, Кинт. до 2.0, озеленяване мин. 30 %, по пунктири в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването, съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, в приложения проект, неразделна част от заповедта.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...