На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 49, взето с Протокол № 5/21.01.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-86/05.02.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 43, взето с Протокол № 11/21.05.2020 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-А-59/25.02.2020 г. от Атанас Николов Самандов,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-438 (ПИ 438), кв. 27 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава VI-438 в кв. 27 и улица с о.т. 98-97а в границите на ПИ 438, и образува УПИ VI-438, жилищно строителство в границите на регулацията, като северната и западна граница на урегулирания имот следват имотните граници на ПИ 438, съгласно зачерквания, линии и надписи в зелен и кафяв цвят за регулацията, запазва съществуващото застрояване и предвижда ново нискоетажно свободно застрояване, с градоустройствени параметри за зона Жм – с показатели съгласно ОУПО Хисаря, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.0, по червени пунктирани линии и котировки в черно, и надписи в синьо на матрицата за застрояването в приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...