На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 49, взето с Протокол № 5/21.01.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-86/05.02.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 43, взето с Протокол № 11/21.05.2020 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-А-59/25.02.2020 г. от Атанас Николов Самандов,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-438 (ПИ 438), кв. 27 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава VI-438 в кв. 27 и улица с о.т. 98-97а в границите на ПИ 438, и образува УПИ VI-438, жилищно строителство в границите на регулацията, като северната и западна граница на урегулирания имот следват имотните граници на ПИ 438, съгласно зачерквания, линии и надписи в зелен и кафяв цвят за регулацията, запазва съществуващото застрояване и предвижда ново нискоетажно свободно застрояване, с градоустройствени параметри за зона Жм – с показатели съгласно ОУПО Хисаря, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.0, по червени пунктирани линии и котировки в черно, и надписи в синьо на матрицата за застрояването в приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...