На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № РД-05-724/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 13, взето с Протокол № 2/13.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 91-00-454/08.12.2021 г. от  Петя Йосифова Николова и Румен Петков Николов, със Заповед № РД-05-52/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за участието на ПИ 267 в УПИ I-267, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, заличава УПИ I-267 и образува нов УПИ I-267,жилищно застрояване, като изменя границите към улица с о.т. 45-44 и към ПИ 286 по имотните граници на ПИ 267, запазва вътрешната регулационна граница към УПИ II-286, съгласно зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, изменя уличната регулация на УПИ I-267,жилищно застрояване към улица с о.т. 45-44,  съгласно зачерквания, щрихи и линии в кафяв цвят, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0, по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря, със схема по част Електрическа в приложения проект, неразделна част от заповедта.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден. Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...