На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-849/11.10.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 11, взето с Протокол № 2/13.01.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-Т-257/22.12.2021 г. от Тошко Димитров Петров, е допуснат за съобщаване проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за УПИ I-6 и УПИ II-6 (ПИ 6), като заличава УПИ I-6 и УПИ II-6, и образува УПИ XIX-6,жилищно застрояване, кв. 1 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, по имотните граници на ПИ 6, съгласно зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, и изменение на уличната регулационна линия към улица с о.т. 1-2-3 и улица с о.т. 1-12, съгласно линии, зачерквания, щрихи в кафяв цвят за уличната регулация, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0, по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, в приложения проект, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря, със схема за Електро и ВиК.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден. Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...