На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-208/05.03.2021 г. На Кмета на Община Хисаря, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 18, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-К-40/10.03.2021 г. от доц., д-р Красимира Маринова Узунова,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за изменение на ПУП-ПР и проект за ПУП- ПЗ за обединяване на УПИ VII-1078 и УПИ VIII-1078 като заличава двете УПИ-та и образува нов УПИ VII-1078, жилищно строителство, кв. 85 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно зачерквания и надписи в зелен цвят за регулацията, с градоустройствени параметри за зона Жм, с ново свободно нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40%, Кинт. до 1.0, озеленяване мин. 40 %,съгласно пунктири в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването, съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря на приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА                                   
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ                        

Изготвил инж. Кьорлинска
Началник отдел УТКоментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...