На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-208/05.03.2021 г. На Кмета на Община Хисаря, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 18, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-К-40/10.03.2021 г. от доц., д-р Красимира Маринова Узунова,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за изменение на ПУП-ПР и проект за ПУП- ПЗ за обединяване на УПИ VII-1078 и УПИ VIII-1078 като заличава двете УПИ-та и образува нов УПИ VII-1078, жилищно строителство, кв. 85 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно зачерквания и надписи в зелен цвят за регулацията, с градоустройствени параметри за зона Жм, с ново свободно нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40%, Кинт. до 1.0, озеленяване мин. 40 %,съгласно пунктири в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.