РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за изменение ПУП-ПРЗ за ПИ 1237 (УПИ XIV-128 и УПИ XV-127), кв. 72 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, променя вътрешната регулационна линия, като заличава УПИ XIV-128 и УПИ XV-127 и образува нов УПИ XIV-1237 по имотната граница на ПИ 1237, към ПИ 1238 и ПИ 1244 със запазване на уличната регулация по улица с о.т. 44-45-46  по зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: етажност до 3 етажа, H до 10 м, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0, в съответствие с ОУП на Община Хисаря.

Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...