На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 100, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря, Заповед № РД-05-365 от 11.05.2018 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ, Решение № 41, взето с Протокол № 11/21.05.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря заявление вх. № 26-00-326/19.05.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров за разглеждане и одобряване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – схема и ТИП за улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за План-схема на улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив по улица с о.т. 184б -184а-185, по кафяви линии и надписи в приложения проект,  неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...