На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед  № РД-05-461/25.05.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Становище от ОД „Земеделие” № ПО-12-13-1/19.03.2021 г., Решение № 102, взето с Протокол № 25/26.08.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 94-00-И-225/19.07.2021 г. от  Иван Петров Богойски,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за ПУП-ПЗ за 68967.62.105, местност “Исаците”, по КККР на землище с. Старо Железаре, Община Хисаря, за застрояване на „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопански машини” по Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи, без промяна на предназначението, , с ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели – височина до 10 м, етажност до 2 етажа, плътност на застрояване до 20 %, Кинт. до 0.4, по пунктирани линии в червен цвят, котировки в черен цвят и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, в съответствие с ОУПО на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, в приложения проект.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

МИЛЕНА БАЛЯМСКА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.