На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед  № РД-05-461/25.05.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Становище от ОД „Земеделие” № ПО-12-13-1/19.03.2021 г., Решение № 102, взето с Протокол № 25/26.08.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 94-00-И-225/19.07.2021 г. от  Иван Петров Богойски,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за ПУП-ПЗ за 68967.62.105, местност “Исаците”, по КККР на землище с. Старо Железаре, Община Хисаря, за застрояване на „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопански машини” по Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи, без промяна на предназначението, , с ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели – височина до 10 м, етажност до 2 етажа, плътност на застрояване до 20 %, Кинт. до 0.4, по пунктирани линии в червен цвят, котировки в черен цвят и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, в съответствие с ОУПО на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, в приложения проект.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

МИЛЕНА БАЛЯМСКА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.