На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед  № РД-05-460/25.05.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Становище от ОД „Земеделие” № ПО-12-13-1/19.03.2021 г., Решение № 101, взето с Протокол № 25/26.08.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 94-00-И-226/19.07.2021 г. от  Иван Петров Богойски,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за ПУП-ПЗ за 68967.62.95, местност “Исаците”, по КККР на землище с. Старо Железаре, Община Хисаря, за застрояване на „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция” по Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи, без промяна на предназначението, с ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели – височина до 10 м, етажност до 2 етажа, плътност на застрояване до 20 %, Кинт. до 0.4, по пунктирани линии в червен цвят, котировки в черен цвят и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, в съответствие с ОУПО на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, в приложения проект.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

МИЛЕНА БАЛЯМСКА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...