На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-751/19.10.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 78, взето с Протокол № 22/22.07.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Е-44 от 31.05.2021г. от  Елена Иванова Шарова, чрез пълномощник Георги Фабиянов Камбурски, с пълномощно с рег. № 10540, от 02.06.2021 г.

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор № № 77270.81.558, м. „Читашки ливади-02” по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, без промяна предназначението във връзка с чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ,  като образува УПИ II-81.558- жилищно строителство, по червени и сини линии, и надписи в син цвят за регулацията, с градоустройствени параметри за зона Жс, с ново свободно средноетажно застрояване, етажност до 4 етажа, височина до 12 м, плътност на застрояване до 50%, Кинт. до 1.0, озеленяване мин. 30 %  съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, по сини надписи в матрицата за застрояване, по червени пунктирни линии и котировки в черно с отстояния от уличната регулация – 5 м, от странични регулационни линии – 1/3 Н, със схеми за външно присъединяване Ел. и ВиК в приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...