На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-751/19.10.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 78, взето с Протокол № 22/22.07.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Е-44 от 31.05.2021г. от  Елена Иванова Шарова, чрез пълномощник Георги Фабиянов Камбурски, с пълномощно с рег. № 10540, от 02.06.2021 г.

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор № № 77270.81.558, м. „Читашки ливади-02” по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, без промяна предназначението във връзка с чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ,  като образува УПИ II-81.558- жилищно строителство, по червени и сини линии, и надписи в син цвят за регулацията, с градоустройствени параметри за зона Жс, с ново свободно средноетажно застрояване, етажност до 4 етажа, височина до 12 м, плътност на застрояване до 50%, Кинт. до 1.0, озеленяване мин. 30 %  съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, по сини надписи в матрицата за застрояване, по червени пунктирни линии и котировки в черно с отстояния от уличната регулация – 5 м, от странични регулационни линии – 1/3 Н, със схеми за външно присъединяване Ел. и ВиК в приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...