На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-514/09.07.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 61, взето с Протокол № 18/17.06.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-П-80/12.04.2021 г. от ОБЩИНА ХИСАРЯ, ЕИК 000471671, чрез инж. Пенка Ганева – Кмет на Община Хисаря,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.1.275 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив за промяна на предназначението за обществено обслужващи дейности – Пожарна, като образува УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна и УПИ 77270.1.1000 – за местен път, по линии, надписи, щрихи и котировки в червен цвят за регулацията, с поправки в зелен цвят за отреждането на УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна и УПИ 77270.1.1000 – за местен път, определя зона Пп съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря,  с градоустройствени параметри – плътност на застрояване до 60%, височина до 12 м, Кинт. до 1.8, озеленяване мин. 25 %, по сини надписи в матрицата и червени пунктирани линии, и котировки в черно за застрояването, с отстояния от уличната регулация от изток – 5 м, от юг – на 25 м от ръба на асфалтовата настилка на път III-642, от страничните регулационни линии – 3 м, със съгласувани схеми за външни Ел, ВиК връзки и Комуникационно-транспортен план, съгласуван с ОПУ – Пловдив с писмо изх. № 08-00-546/03.12.2020 г. в приложения проект.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...