На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-514/09.07.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 61, взето с Протокол № 18/17.06.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-П-80/12.04.2021 г. от ОБЩИНА ХИСАРЯ, ЕИК 000471671, чрез инж. Пенка Ганева – Кмет на Община Хисаря,

О Д О Б Р Я В А М:

Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.1.275 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив за промяна на предназначението за обществено обслужващи дейности – Пожарна, като образува УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна и УПИ 77270.1.1000 – за местен път, по линии, надписи, щрихи и котировки в червен цвят за регулацията, с поправки в зелен цвят за отреждането на УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна и УПИ 77270.1.1000 – за местен път, определя зона Пп съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря,  с градоустройствени параметри – плътност на застрояване до 60%, височина до 12 м, Кинт. до 1.8, озеленяване мин. 25 %, по сини надписи в матрицата и червени пунктирани линии, и котировки в черно за застрояването, с отстояния от уличната регулация от изток – 5 м, от юг – на 25 м от ръба на асфалтовата настилка на път III-642, от страничните регулационни линии – 3 м, със съгласувани схеми за външни Ел, ВиК връзки и Комуникационно-транспортен план, съгласуван с ОПУ – Пловдив с писмо изх. № 08-00-546/03.12.2020 г. в приложения проект.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.