На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите лица по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 12, взето с Протокол № 2 от 13.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-1489/29.11.2021 г. от „ДОНАТЕКС И КО“ ЕООД, ЕИК: 115107055, чрез пълномощник инж. Наталия Христова Николова – Иванова, с пълномощно с рег. № 212, от 25.01.2021 г., със Заповед № РД-05-44/17.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен Проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 77270.139.374, 77270.139.82, 772720.139.517 и 77270.1.41, м. „Пловдивски път-03” по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на предназначението на ПИ 77270.139.374 и ПИ 77270.1.41 за хотел, обществено обслужващи дейности – ЗОХ, спа център и басейн, като образува УПИ 139.976 – Хотел, обществено обслужващи дейности – ЗОХ, спа център и басейн, съгласно линии в червен и син цвят, и надписи в син цвят за регулацията, с градоустройствени параметри за зона Ок, с ново свободно нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 30%, Кинт. до 1.0, озеленяване мин. 50 % съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, съгласно ограничителни линии на застрояване в червен пунктир и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването в приложения проект, неразделна част от заповедта.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.