На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите лица по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 12, взето с Протокол № 2 от 13.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-1489/29.11.2021 г. от „ДОНАТЕКС И КО“ ЕООД, ЕИК: 115107055, чрез пълномощник инж. Наталия Христова Николова – Иванова, с пълномощно с рег. № 212, от 25.01.2021 г., със Заповед № РД-05-44/17.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен Проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 77270.139.374, 77270.139.82, 772720.139.517 и 77270.1.41, м. „Пловдивски път-03” по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на предназначението на ПИ 77270.139.374 и ПИ 77270.1.41 за хотел, обществено обслужващи дейности – ЗОХ, спа център и басейн, като образува УПИ 139.976 – Хотел, обществено обслужващи дейности – ЗОХ, спа център и басейн, съгласно линии в червен и син цвят, и надписи в син цвят за регулацията, с градоустройствени параметри за зона Ок, с ново свободно нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 30%, Кинт. до 1.0, озеленяване мин. 50 % съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, съгласно ограничителни линии на застрояване в червен пунктир и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването в приложения проект, неразделна част от заповедта.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...