Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря е публикуван на официалната интернет страницата на община Хисаря в секция „Общински съвет“, подсекция „ПРОЕКТО – НАРЕДБИ”.

Проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря (приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021г.) и приемане на План – сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2022 година за Община Хисаря е публикуван на официалната интернет страницата на община Хисаря в секция „Общински съвет“, подсекция „ПРОЕКТО – НАРЕДБИ”.

На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.11.2021 г.  за предложения и становища, които могат да бъдат депозирани на адрес гр. Хисаря, п.к. 4180, ул. “Генерал Гурко” №14 – деловодство и на е-mаil адрес: [email protected]



Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.