НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОБЩИНА ХИСАРЯГлава първа

Раздел I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

(1)Управлението на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Хисаря, чрез регламентиране на права, задължения, мерки и дейности, за предотвратяване или намаляване на ефекта от образуване и натрупване на отпадъци и вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Управлението на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Хисаря, чрез регламентиране на права, задължения, мерки и дейности, за предотвратяване или намаляване на ефекта от образуване и натрупване на отпадъци и вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

 (2)Правата и задълженията на Община Хисаря, физическите и юридическите лица по отношение изхвърлянето, събирането, включително и разделното, транспортирането, съхраняването и третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности.

 (3)Административно-наказателните мерки – глоби и санкции, при неспазване на установените в нея разпоредби.

Чл. 2. (1) Тази Наредба се прилага за дейности, свързани със следните видове отпадъци:

1. Битови отпадъци;

2. Опасни отпадъци, генерирани от бита;

3. Биоотпадъци/Биоразградими отпадъци;

4. Строителни и едрогабаритни отпадъци;

5. Масово разпространени отпадъци, в които влизат:

а) отпадъци от опаковки;

б) излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

в) негодни за употреба батерии и акумулатори;

г) излезли от употреба гуми;

д) отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

е) излезли от употреба моторни превозни средства.

6. Производствени отпадъци.

(2) Поддържането и опазване на чистотата на територията на община Хисаря.

Чл. 3. Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:

1. Предотвратяване на образуването им;

2. Подготовка за повторна употреба;

3. Рециклиране;

4. Друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на

енергия;

5. Обезвреждане.

Чл. 4. Наредбата е задължителна за всички лица, които имат постоянен и/или настоящ адрес или временно пребивават на територията на община Хисаря.

Раздел II

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Чл. 5. (1) Кметът на Община Хисаря  планира, организира и контролира управлението на битовите и строителните отпадъци, както и третирането на масово разпространени и на опасни отпадъци от бита, образувани на територията на общината, съобразно изискванията на  Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и съответните подзаконови нормативни актове.

 (2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

 (3) Кметът на общината отговаря за:

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

8. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

9. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

10. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др.;

11. почистването от отпадъци на общинските пътища в т. ч. и зимното, миенето и оросяването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, -предназначени за обществено ползване;

12. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на община Хисаря, както и по друг подходящ начин;

13. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Хисаря;

14. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

15. предаването и отделянето на строителни отпадъци по време на принудително премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, внлючително за покриването на разходите за извършване на дейностите по  транспортиране и третиране;

16.Кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община;

(4) Кметът на Община Хисаря може да упълномощава длъжностни лица от общинска администрация за изпълнение на правата и задълженията си по настоящата Наредба.

Чл. 6. (1)Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл. 3, ал. 3, т. 6, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със:

 1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
 2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

(2) С договорите по ал. 1 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

(3) С договорите по ал. 1 се определят най-малко следните условия:

 1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
 2. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;
 3. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на съответната община;
 4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

Раздел III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Чл. 7. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват, събират, транспортират и/или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за оползотворяване на отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

(2) Когато отпадъците са предадени за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане, не отпада отговорността на първоначалния причинител или притежател за извършване на цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците.

(3) Когато е необходимо за спазването разпоредбата на ал. 1 и за улесняване или подобряване на оползотворяването, отпадъците се събират разделно, ако това е осъществимо от техническа, екологична и икономическа гледна точка, и не се смесват с други отпадъци или други материали с различни свойства.

(4) Когато не е предприето оползотворяване на отпадъците в съответствие с разпоредбата на ал. 1, лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.

(5) Отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се образуват отпадъците, при условията на закона.

(6) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците.

Чл. 8. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на територията на община Хисаря са длъжни да:

1. използват специализирани транспортни средства;

2. почистват местата, на които са разположени съдовете за събиране на съответните видове отпадъци и около тях, както и уличното платно от разпилени при товаренето и/или препълване на съда с отпадъци, при всяко обслужване.

Чл. 9. Физическите и юридически лица в община Хисаря имат право:

 1. Да сигнализират общинската администрация за нарушенията по дейностите по третиране на битовите отпадъци.
 2. Да правят предложения за подобряване на организацията и осъществяването на дейностите по третиране на битовите отпадъци
 3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.
 4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.

Глава втора

Раздел I

ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 10. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи разрешение или регистрация съгласно изискванията на ЗУО.

Чл. 11.  Местата и броят на съдовете за събиране на битови отпадъци – контейнери, кофи, улични кошчета и други се обслужват по графици, утвърдени от Кмета на община Хисаря.

Чл. 12. (1) Притежателите на битови отпадъци – физическите и юридическите лица, учрежденията, включително ползвателите на търговски обекти, производствени и стопански субекти, болниците, училищата, административни сгради и други са длъжни да ги събират и изхвърлят съгласно установения на територията на община Хисаря.

(2) Фирмите и организациите, които образуват отпадъци различни от битовите, са длъжни да организират сами събирането и транспортирането им до инсталации за обезвреждане или до депо за отпадъци, ако депонирането им е разрешено.

Чл. 13. Кметовете и кметските наместници на населените места в община Хисаря са длъжни да:

1. Упражняват контрол по прилагане изискванията на тази наредба на територията на съответните населени места;

2. Контролират изхвърлянето на посочените в чл. 2 видове отпадъци да става само в определените за целта съдове и/или на площадки;

3. Осъществяват контрол за предотвратяване образуването на локални сметища на територията на населеното място;

4. Извършват контрол по чистотата на населените места, включително тротоари, алеи, паркове, площади и др. обществени места.

Чл. 14. Забранява се:

1. изхвърлянето на битови отпадъци извън предназначените за тях съдове за разделно събиране на „суха“ и „мокра“ фракция.

2. изхвърлянето на смесени битови отпадъци в съдове обозначени за разделно събиране на отпадъци от други фракции;

3. повреждането, местенето на съдовете за битови отпадъци извън определените за това места, както и запалването на отпадъците в тях или извън тях;

4. лепенето на рекламни и/или други материали, както и писането, драскането и рисуването върху съдовете за събиране на отпадъци;

5. смесването на битови отпадъци с разделно събрани: биоотпадъци; масово разпространени отпадъци; отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло и опасни отпадъци, при наличие на въведени системи за разделното им събиране;

6. изваждането на отпадъци от съдовете, освен лицата, на които е възложено тяхното обслужване;

7. паленето и изгарянето на отпадъците, както и изхвърлянето на незагасена жар в съдовете за смесени битови отпадъци;

8. изхвърлянето на образуваните от отоплителните уреди на твърдо гориво отпадъци (пепел и сгурия) извън предоставените за целта съдове;

9. изхвърлянето на обемни/едрогабаритни отпадъци извън определените от кмета места;

10. препълването на съдовете за отпадъци.

Раздел II

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ

БИТА

Чл. 15. Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закон за опазване на околната среда.

Чл. 16. Кметът на община Хисаря, организира система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, като сключва договор с лица притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци и периодично определя и оповестява местата за събирането им на интернет страницата на Община Хисаря.

Чл. 17. Опасните отпадъци от бита се предават за оползотворяване и/или обезвреждане в мобилни центрове за събиране на отпадъци или на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закон за опазване на околната среда.

Чл. 18. Притежателите на опасни отпадъци, генерирани от бита са длъжни да ги събират и предават съгласно условията по чл. 15 и 16 от Наредбата.

Чл. 19. Забранява се изхвърлянето на опасни отпадъци в съдовете за битови отпадъци и в съдове обозначени за друг вид отпадъци.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ С БИООТПАДЪЦИ/БИОРАЗГРАДИМИ

ОТПАДЪЦИ

Чл. 20. (1) Кметът на община Хисаря организира изпълнението на общинската система за разделно събиране на биоотпадъци/биоразградими отпадъци и осигурява условия, при които притежателите на битови биоотпадъци/биоразградими отпадъци да изхвърлят разделно от останалите потоци битови отпадъци.

(2) Събирането и транспортирането на битовите биоотпадъци, се извършва от специализирани транспортни средства по предварително утвърден график от лица притежаващи регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и се предават на площадки за компостиране.

(3) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, включително и хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, се събират разделно и се предават за третиране, чрез компостиране или анаеробно разграждане.

(4) Събирането и транспортирането на биоразградимите отпадъци от растителен произход, от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от поддържане на зелените площи на учебни, здравни и детски заведения се извършват от лица притежаващи регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и се предават на площадка за компостиране или друга инсталация.

Чл. 21. Кметовете и кметски наместници на населените места в община Хисаря са длъжни да определят терен/площадка за събирането и временното им съхраняване до предаването на биоразградимите отпадъци на лица, притежаващи регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и транспортирането им до площадка за компостиране или друга инсталация.

Чл. 22. Забранява се:

1. повреждането на съдовете за разделно събиране на биоотпадъци, както и запалването на отпадъците в тях или извън тях;

2. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

3. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци или в съдове обозначени за друг вид отпадък;

4. изгаряне на биоотпадъци.

Раздел IV

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ /СО/ И ЗЕМНИ МАСИ /ЗМ/

Чл. 23. Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината, като съдейства или сключва договор с лица притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО за извършване на тези дейности.

Чл.24. Управлението на строителните отпадъци по време на строителство и от премахването на строежите се извършва по реда на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.), при условията на чл.10 и чл.11 от ЗУО.

Чл.25. Принудителното премахване на незаконни строежи или негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на община Хисаря се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Хисаря.

Чл.26. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършват от възложителя или изпълнителя на строежа, или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.

Чл.27. При извършване на строителство, включително вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, отговорното за дейностите по чл. 28 лице е длъжно :

 1. Да съхранява отпадъците на територията на обекта до момента на тяхното транспортиране;
 2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали, СО и ЗМ и замърсяване на околното пространство с прахови частици;
 3. Да транспортира отпадъците до определеното за целта депо/съоръжение или да ползва специализиран контейнер, предоставен му от лица, имащи разрешение за извършване на такава дейност.
 4. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна.

Чл.28. За обезвреждане и/или оползотворяване на СО и ЗМ притежателите им заплащат цена на услугата в лв./тон на съответния оператор.

Чл.29. Отговорност за обезвреждането и/или оползотворяването на СО и ЗМ и стопанисването на депото и/или други инсталации или съоръжения по време на експлоатация и след това носи операторът.

Глава трета

ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВА РАЗПРОСТНАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Раздел I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30 (1) Масово разпространени отпадъци са:

 • отпадъци от батерии и акумулатори;
 • излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;
 • отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
 • отпадъци от моторни превозни средства;
 • отпадъци от опаковки;
 • излезли от употреба пневматични гуми;

(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.

Чл.31. Кметът на Община Хисаря в изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци, като:

1. Сключва договори със:

а) организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на ЗУО, и

б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци

в) оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. и определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци на територията на община Хисаря.

Чл. 32. Информация по чл. 30 от Наредбата се оповестява на интернет страницата на Община Хисаря и се актуализира при всяка промяна.

Чл. 33. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от масово разпространени отпадъци на територията на община Хисаря, са длъжни да:

1. използват специализирани транспортни средства;

2. връщат съдовете за отпадъци на определените за тях места след натоварване на отпадъците в специализираните транспортни средства;

3. представят за съгласуване с кмета на община Хисаря или на определени от него длъжностни лица, график за събиране и транспортиране на отпадъците до площадки за временно съхраняване и/или съоръжения за подготовка преди оползотворяване или третиране;

4. спазват съгласувания с кмета на община Хисаря или определено от него длъжностно лице, график по точка 3;

5. почистват местата около съдовете за разделно събиране на отпадъци, както и уличното платно от разпилени при товаренето и/или препълване на съда с отпадъци, при всяко обслужване;

6. извършват дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците, без да възпрепятстват функционирането на съществуващата система за разделно събиране на битови и биоотпадъци;

7. предоставят безвъзмездно индивидуални съдове и/или чували за разделно събиране на масоворазпространени отпадъци на ползватели на административни, социални, обществени сгради, заведения за обществено хранене, търговски обекти и обекти за отдих, забавления и туризъм, в случаите, когато имат сключен договор с организации по оползотворяване на отпадъци;

8. събират и транспортират по предварителен график, предадените отпадъци от обектите по т. 7.

Раздел II

ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА  ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 Чл. 34. (1)  Лицата, при чиято дейност се образуват оползотворими отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, са длъжни да:

1. събират оползотворимите разделно от неоползотворимите и биоразградимите битови отпадъци;

2. предават и/или изхвърлят в определените за целта съдове или места;

3. спазват указанията за изхвърляне на разделно събраните специфични отпадъци, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да намаляват обема на отпадъците, да ги почистват от отпадъци и от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват оползотворимите отпадъци със смесените битови отпадъци.

4. не изхвърлят други отпадъци в съответния вид контейнер за разделно събиране, освен обозначените;

5. не поставят отпадъците извън съдовете за разделно събиране, независимо от обема им;

6. не изваждат отпадъците от съдовете за разделно събиране.

(2) Лицата, извършващи търговска дейност в търговски обекти, производствени и стопански сгради, здравни заведения, заведения за хранене и развлечения, обектиза комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, са длъжни да:

1. събират разделно отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и ги предават на лицата, с които Община Хисаря има сключен договор, съгласно утвърден график или на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, по реда на ЗООС и/или на организация по оползотворяване;

2. събират разделно в специализирани съдове и/или чували оползотворимите отпадъци, като вземат мерки за тяхното временно съхранение на територията на обекта до предаването им за оползотворяване.

(3) Лицата по чл. 33, ал. 2 от Наредбата могат да използват:

1. съдовете за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и метал разположени на територията на общината за домакинствата, когато количеството на отпадъците, генерирани от дейността им не възпрепятства, чрез препълване на съдовете функционирането, на общинската система за разделно събиране на отпадъците;

2. индивидуални съдове и/или чували за разделно събиране, предоставени безвъзмездно от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които се обслужват без заплащане по предварителен график;

3. площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.

(4) Лицата по чл. 33, ал. 2 от наредбата са длъжни да съхраняват на територията на обекта документи (договори, кантарни бележки и др.), които удостоверяват предаването на разделно събраните отпадъци и да ги представят на контролните органи при поискване.

Чл. 35. Условията за ползване на съществуващата система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, както и местоположението на съдовете се оповестяват на интернет страницата на община Хисаря и чрез други средства за информиране.

Чл. 36. Лицата, произвеждащи опаковани стоки, които изпълняват задълженията си индивидуално, както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти.

Чл. 37. Забранява се:

1. смесването на разделно събрани отпадъци от опаковки с други битови отпадъци и биоотпадъци;

2. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, в съдовете за събиране на битови отпадъци и биоотпадъци;

3. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране извън съдовете за разделно събиране;

4. изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци, освен от лицата, на които е възложено тяхното обслужване;

5. изхвърлянето на материали в съдовете за отпадъци, които могат да предизвикат запалване;

6. лепенето на рекламни и/или други материали, както и писането, драскането и рисуването върху съдовете за събиране на отпадъци;

7. повреждането на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Раздел III

ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/

Чл. 38. (1) Кметът на община Хисаря или упълномощено от него длъжностно лице:

1.оказва съдействие на организациите по оползотворяване, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, генерирани от домакинствата;

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО, като сключва договори с:

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или

в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, кметът на община Хисаря утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, който се оповестява на интернет страницата на Община Хисаря или по друг подходящ начин, като се актуализира при всяка промяна.

Чл. 39. Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители на територията на общината, са длъжни да спазват разпоредбите на чл. 9 и чл. 34 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Чл. 40. (1) Организациите по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, които пускат на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета на община Хисаря информация за местата за предаване на ИУЕЕО, образувано от бита.

(2) Информация по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на Община Хисаря или по друг подходящ начин и се актуализира при всяка промяна.

Чл. 41. (1) Притежателите на ИУЕЕО могат да:

1. върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на ЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции;

2. върнат безплатно малко по размер ИУЕЕО (при което нито един външен размер не надвишава 25 cm) в търговските обекти, които извършват продажба, без да закупуват ЕЕО от подобен вид;

3. предадат безплатно ИУЕЕО, по заявка, съгласно утвърдения график за събиране на ИУЕЕО, когато има сключен договор;

4. предават ИУЕЕО на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други отпадъци на територията на общината.

(2) Лицата приемащи ИУЕЕО в търговските обекти, могат да откажат прием на ИУЕЕО когато:

1. поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве и безопасността на лицата, които работят с него;

2. оборудването не съдържа своите основни компоненти;

3. съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.

Чл. 42. Забранява се:

1. чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби;

2. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на ИУЕЕО;

3. изхвърлянето на ИУЕЕО в съдове за събиране на битови отпадъци, в т.ч. биоотпадъци и съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Раздел IV

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ С НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И

АКУМУЛАТОРИ /НУБА/

Чл. 43. (1) Кметът на община Хисаря или упълномощено от него длъжностно лице:

1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори, като сключва договори със:

а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) Негодни за употреба батерии и акумулатори се събират разделно и се предават на лица, притежаващи съответното разрешително за извършване на дейности с тях.

(3) Списък с местата за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори се публикува в сайта на Община Хисаря. Местата за събиране на негодни за употреба батерии са и всички обекти на територията на Общината, където се предлагат батерии.

(4) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени:

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори от същия вид, който продават, през цялата продължителност на работното време на обекта;

2. да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършват продажбата;

3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА.

(5) Крайните потребители могат да върнат портативни НУБА на територия на търговски обект, в който се предлагат портативни батерии и акумулатори, без да закупуват нови.

Чл. 44. Забранява се:

1. Изхвърлянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за събиране на битови отпадъци, в т.ч. и за биоотпадъци и съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

 • Временното съхраняване на НУБА в открити неспециализирани съдове.

Раздел V

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ С ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ /ИУГ/

Чл. 45. (1) Кметът на община Хисаря или упълномощено от него длъжностно лице:

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, когато същите са разположени върху общински имот;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане с:

а) организация по оползотворяване на ИУГ;

б) лицата, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си по Наредбата за изискванията за третиране на ИУГ индивидуално.

(2) В случаите, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, на интернет страницата на Община Хисаря се публикува информация за местоположението на местата и условията за приемане на ИУГ, която се актуализира при всяка промяна.

Чл. 46. (1) Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. и сервизите за гуми, са длъжни да:

1. осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;

2. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУГ.

(2) За предаването на ИУГ, крайните потребители не дължат заплащане когато закупуват или извършват смяна на гуми.

Чл. 47. Събирането и съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и съхраняване на ИУГ или на местата за смяна и продажба на гуми.

Чл. 48. Притежателите ИУГ са длъжни да ги предават само на площадки за събиране и съхраняване на ИУГ или на местата за смяна и продажба на гуми.

Чл. 49. Забранява се:

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;

2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение, издадено по реда на ЗУО;

3. депонирането на цели и нарязани ИУГ, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;

4. предаването на ИУГ на лица, които не притежават съответния документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.

Раздел VI

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ

НЕФТОПРОДУКТИ

Чл. 50. (1) Кметът на община Хисаря:

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла, когато тези места са разположени върху общински имот;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор:

а) с организация по оползотворяване на отработени масла;

б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си по Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти индивидуално;

в) други лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците.

(2) В случаите, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, на интернет страницата на община Хисаря се публикува информация за местата за смяна и условията за приемане на отработените масла, която се актуализира при всяка промяна.

Чл. 51. Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране.

Чл. 52. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват разделно по видове с кодове и наименования съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО или по начин, който позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане.

Чл. 53. (1) Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:

1. в места за смяна на отработени масла;

2. на площадки за предварително съхраняване, когато са образувани в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;

3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

(2) Местата по ал. 1, т. 1, както и обособените части от площадки, на които се извършват дейности с отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва да отговарят на изискванията от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.

Чл. 54. (1) Организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета на община Хисаря информация за местата по чл. 50, ал. 1 от Наредбата.

(2) Информация по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на община Хисаря или по друг подходящ начин, като се актуализира при всяка промяна.

Чл. 55. Забранява се:

1. изхвърлянето на отработени моторни масла и нефтопродукти в съдове за отпадъци;

2. изхвърлянето на отработени масла в повърхностните и подземните води, в канализационните системи и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;

3. съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, който води до замърсяване на почвата;

4. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;

5. съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на открито;

6. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО или разрешително издадено по реда на ЗООС;

7. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване;

8. депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти.

Раздел VII

ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/

Чл. 56. Кметът на община Хисаря:

(1) Организира дейностите по събирането на ИУМПС и компоненти и материали от моторни превозни средства от имоти общинска и държавна собственост, и предаването им в центровете за разкомплектоване.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор с:

1. организация по оползотворяване на ИУМПС;

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

Чл. 57. Собствениците на моторни превозни средства:

(1) с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

(2) на които не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай, че то се намира върху държавна или общинска собственост, могат да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване, или да ги съхраняват в имоти частна собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.

Чл. 58. Собствениците на компоненти и материали от МПС-та са длъжни да ги съхраняват в имот частна собственост или да ги предават в центрове за разкомплектоване, след подаване на декларация по образец в общинска администрация – Хисаря, удостоверяваща желанието на собственика на МПС да го предаде на площадка за съхраняване или център за разкомплектоване (Приложение № 4 към Наредбата), като не заплащат такси и разноски за транспортирането им, като са длъжни да не допускат замърсяване на терените общинска и държавна собственост.

Чл. 59. (1) Кметът на община Хисаря назначава комисия за установяване на ИУМПС.

(2) Комисията по ал. 1 се състои от:

1. Служители от Общинска администрация;

2. Служител от РУ на МВР-Хисаря.

Чл. 60. (1) При извършване на проверките комисията по чл. 59 прави предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, намиращи се на терени общинска или държавна собственост. Предписанието към собственика за преместване на ИУМПС се залепва на видно място на моторното превозно средство и представлява стикер по образец съгласно Приложение № 1 към Наредбата.

(2) За всяко МПС, на което е направено предписание по ал. 1, се съставя констативен протокол за техническото състояние на ИУМПС – образец Приложение № 2 към Наредбата. Протоколът се съставя в 3 (три) еднообразни екземпляра и се подписва от членовете на комисията. При поискване екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

 (3) Връчването на предписанието за преместване на превозното средство се счита за изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за преместване на ИУМПС е тримесечен. Същият започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне, и изтича в 24:00 часа на последния ден от тримесечния срок.

(4) Изпълнението на предписанието по ал. 1 се установява с повторна проверка, извършена от комисията или отделни нейни членове. За извършената повторна проверка се съставя констативен протокол по Приложение № 3 към Наредбата.

Чл. 61. (1) Комисията по чл. 59 проверява за изоставени, на терени общинска или държавна собственост, компоненти и материали от моторни превозни средства;

(2) При констатиране на изоставени компоненти и материали по ал. 1 същите се преместват в център за оползотворяване, за което комисията по ал. 1 съставя констативен протокол. Копие от протокола се изпраща на Ру на МВР Хисаря с искане за предоставяне на информация относно собствеността на същите.

(3) Ако собственика на изоставените компоненти и материали от моторно, превозно средство не може да бъде установен или не се яви в Община Хисаря в 7- дневен срок от изпращането на съобщение за получаване обратно на съответните материали и компоненти от моторното превозно средство те се оползотворяват и не подлежат на връщане.

Чл. 62. За всички автомобили, на които са поставени предписания за преместване, се изисква информация от сектор „Пътна полиция“ за:

1. идентифициране на моторно превозно средство по регистрационен номер или друг идентификационен номер и

2. уведомяване на Община Хисаря за собственика на моторното превозно средство и неговия постоянен адрес в 14-дневен срок.

Чл. 63. (1) В случай че в срока по чл. 60, ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол по чл. 60, ал. 4 кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС и предаването му в център за разкомплектоване на моторни превозни средства.

(2) Въз основа на получената от сектор „Пътна полиция“ информация по чл. 62, Заповедта за принудително преместване на автомобила се съобщава на собствениците на моторното превозно средство по реда на чл. 61 от АПК.

(3) Когато собственикът на ИУМПС е неизвестен или макар и известен не може да бъде уведомен, към документите по чл. 61 се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта за принудителното преместване влиза в сила 14 дни след поставяне на таблото за обявления и на интернет страницата на община Хисаря, считано от датата на поставянето ѝ.

(4) Изоставено регистрирано МПС, за което има влязла в сила заповед за принудително преместване и което е предадено на център за разкомплектоване на МПС, не подлежи на връщане на собственика му.

Чл. 64. В случай че собственикът е известен и не е изпълнил предписанието за преместване по чл. 61 на същия се съставя акт за установяване на административно нарушение от упълномощено от кмета длъжностно лице.

Чл. 65. Преместването на ИУМПС в друг имот общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по чл. 61.

Чл. 66. Заповедта по чл. 63, ал. 1 се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС.

Чл. 67. Лицата, сключили договор с кмета на общината за изпълнение на дейности с ИУМПС или отпадъци от тях, са длъжни да:

1. Събират, транспортират, приемат и разкомплектоват всички ИУМПС с влязла в сила заповед по чл. 63, ал. 1, по списък предоставен от общината, като съставят констативен протокол за състоянието им.

2. Водят регистър на принудително премахнатите моторни превозни средства по възлагане от Община Хисаря.

3. Издават служебно удостоверение за разкомплектоване на изоставено регистрирано моторно превозно средство по чл. 19, ал. 9 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

4. Изпращат екземпляр от удостоверението за разкомплектоване на моторни превозни средства и предават регистрационните табели на автомобила (когато има такива) в сектор „Пътна полиция“ по месторегистрация на МПС в едноседмичен срок от издаване на удостоверението.

Чл. 68. Забранява се:

1. Предаването или изхвърлянето на излезли от употреба моторни превозни средства или на отпадъци/части от моторни превозни средства (брони, стъкла, табла, седалки и др.) по начини, различни от предвидените в наредбата и на нерегламентирани места;

2. Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ

ОТПАДЪЦИ

Чл. 69. (1) Производствени отпадъци, които нямат характер на опасни се третират:

1. От причинителя, в собствени съоръжения за третиране на отпадъците, притежаващи необходимите документи за експлоатация и при спазване на условията на чл. 8, ал. 2 от ЗУО;

2. От лицата, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за тази дейност.

(2) Предаването и приемането на производствените отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответният код, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Чл. 70. (1) Приемането и обезвреждането на неопасни производствени отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор, за което се изискват следните документи:

1. Заявление до Кмета на Община Хисаря, в което се описват прогнозни годишни количества на отпадъка за депониране по код и вид Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и данни за лицето;

2. Становище издадено от РИОСВ – Пловдив, относно допустимостта за депониране на съответният вид и код отпадък на депо за неопасни отпадъци;

3. Доклад от основно охарактеризиране на отпадъците, а случаите когато се изисква с нормативната уредба и Протокол от изпитване на отпадъците от акредитирана лаборатория за установяване на съответствието на отпадъка с посочения код;

 • Работен лист за съответния код отпадък.

(2) В случай, че лицето не притежава регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, прилага сключен договор за транспортна услуга с лица притежаващи разрешително за тази дейност по ЗУО.

Чл. 71. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са за сметка на притежателя им.

Чл. 72. Забранява се изхвърлянето на производствени отпадъци в съдовете за събиране на битови отпадъци.

ГЛАВА ПЕТА

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл. 73. (1) Кметът на община Хисаря:

1. Възлага почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии, предназначени за обществено ползване, както и за почистването от отпадъци на общинските пътища;

2. Предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища чрез:

а) осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол;

б) поставяне на информационни табели, указващи размера на глобите при нарушения;

3. Организира почистването на установени замърсявания;

(2) Кметът на общината съдейства на организации и лица, извършващи доброволчески акции по почистване на отпадъци на обектите по ал. 1, горски и защитени територии на територията на община Хисаря.

(3) Лицата по ал. 2 уведомяват предварително общинската администрация за времето и териториалния обхват на планираната акция по почистване, освен ако същата не е огласена чрез средствата за масово осведомяване. Уведомяването се извършва писмено, по електронна поща или чрез подаване в деловодството на Община Хисаря.

Чл. 74. Кметовете и кметски наместници на населените места в община Хисаря отговарят за:

1. Поддържането и почистването на територии, предназначени за обществено ползване в съответното населено място;

2. Ежемесечното предоставяне на информация на кмета на община Хисаря за установени замърсявания на територията на населените места.

Чл. 75. Лицата извършващи дейности с отпадъци на територията на община Хисаря са длъжни да почистват и поддържат чисти местата за събиране на отпадъци и площадките и да не замърсяват пространството около тях.

Чл. 76. (1) Всички собственици или ползватели на недвижими имоти или на части от тях, са длъжни да:

1. опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както и в прилежащи площи;

2. почистват териториите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите хора и животни;

3. спазват регламентирания в настоящата Наредба ред за събиране, транспортиране и предаване за последващо третиране на отпадъците.

(2) В сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал. 1, отговорност носят техните редовно избрани представители (управители, председатели).

(3) Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на лицата извършващи съответната дейност.

(4) Всички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят или държат, независимо на какво основание, недвижими имоти или части от тях, намиращи се в райони без изградена градска канализационна система, са длъжни да почистват черпателните (септичните) шахти.

Чл. 77. (1) Когато причинителят на замърсяване с отпадъци в имот общинска собственост, не бъде установен в срок от 30 дни кметът или оправомощено от него длъжностно лице организира почистването на замърсяването.

Чл. 78. Собственикът, ползвателят, лице, което фактически владее или държи недвижим имот или част от него, на чиято територия е установено замърсяване е длъжен да организира почистването му.

Чл. 79. Забранява се:

1. поставянето на афиши, плакати, листовки, обяви, съобщения, некролози, информационни елементи и др., както и писането, драскането, рисуването по стълбовете на улично осветление, контейнерите за битови и разделно събрани отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета, рекламни елементи и на всяко друго, непредвидено за целта място;

2. заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или други стоки.

3. миенето и ремонтирането на моторни превозни средства, с които се замърсяват улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;

4. ползването на уличните, тротоарни и зелени площи за складиране на строителни материали, разтвори, дърва и въглища и др.;

5. изгарянето на стърнища, крайпътни храсти и други растителни видове, паленето на огън и изгарянето на всякакви видове отпадъци;

6. изхвърлянето на отпадъци през прозорци и тераси на жилища, офиси и други обекти;

7. изхвърлянето на отпадъци в речните корита и дерета;

8. изхвърлянето и разпиляването на отпадъци от семки и фасове от цигари в паркове, зелени площи, детски и спортни площадки, места за отдих и почивка, междублокови пространства и тротоари;

9. препълването и разпиляването на кошчетата за битови отпадъци в паркове, зелени площи, детски и спортни площадки, места за отдих и почивка, междублокови пространства и тротоари;

10. напускането на транспортни средства със замърсена ходова част от строителни и други обекти, на които се извършват строително-монтажни работи, изкопни работи, товаро-разтоварни дейности и др. водещи до замърсяване на пътните платна и/или местата за обществено ползване.

ГЛАВА ШЕСТА

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I

КОНТРОЛ

Чл. 80. (1) Кметът на община Хисаря определя със заповед длъжностните лица, които извършват контрола за спазването и прилагането на разпоредбите от тази наредба, в случаите в които Закона за управление на отпадъците е предвидил такива правомощия на кмета на общината.

(2) Длъжностните лица по ал. 1, съобразно своята компетентност контролират изпълнението на всички задължения и изисквания, произтичащи от тази Наредба, като извършват проверки по документи, на място, както и по предложения и сигнали на граждани, юридически лица и други, като при извършване на проверка контролните органи са задължени да се легитимират.

(3) Всички лица са длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и местата за събиране и съхранение на отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или обезвреждане на отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа.

(4) При констатиране на административни нарушения по тази наредба, длъжностните лица по ал. 1 от Наредбата съобразно своята компетентност имат право:

1. да съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;

2. да съставят актове за установяване на административни нарушения;

3. на достъп до всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност;

4. да изискват представянето на документите от лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци, които съгласно нормативните изисквания следва да се намират на мястото на проверката;

5. да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;

6. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания.

(5) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на изискванията по тази наредба, на проверяваното лице се съставя констативен протокол, в който се определя 7-дневен срок за представянето им.

Чл. 81. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира:

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа; 

3. площадките за дейностите с ОЧЦМ; 

4. спазването на други изисквания, определени с настоящата наредба.

5. изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне.

Раздел II

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 82. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1 000 лв. физическо лице, което:

1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси;

2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО в случаите, когато такива се изискват;

3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени битови отпадъци или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;

5. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;

6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране;

7. обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци.

(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 4, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(3) Наказва се с глоба от 1400 до 4000 лв. физическо лице, което:

1. предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход по чл. 39, ал. 2 от ЗУО или откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията; 

2. предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.

3. извършва дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и/или ИУМПС без регистрация по Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление; 

4. предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. по чл. 39, ал. 1 от ЗУО   

5. получава плащане в брой за предадени ОЧЦМ, когато общата стойност на сделките през съответната календарна година надвишава 100 лв.

(4) Наказва се с глоба от 2000 до 5000 лв. физическо лице, което:

1. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци; 

2. нарушава изискванията на чл. 7 от Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО

(5) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 4, т. 1, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на ЗАНН. 

(6) При повторно нарушение се налага глоба, както следва: 

1. по ал. 1 – в размер от 600 до 2000 лв.; 

2. по ал. 3 – в размер от 2800 до 8000 лв.; 

3. по ал. 4 – в размер от 4000 до 10 000 лв.

Чл. 83. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места; 

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.

(3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:

1. по ал. 1 – в размер от 2800 до 8000 лв.; 

2. по ал. 2 – в размер от 20 000 до 100 000 лв.

Чл. 84. (1) Нарушенията по чл. 82, ал. 1, т. 1 – 3 и 5ал. 2 и ал. 4, т. 1 и чл. 83, ал. 1 и 2 се установяват с акт на директора на РИОСВ или на оправомощени от него длъжностни лица, както и от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината, а нарушения по чл. 82, ал. 1, т. 46 и 7 се установяват с акт на длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината.

(2) Нарушенията по чл. 82, ал. 4, т. 2 се установяват с акт на директора на РИОСВ или на оправомощени от него длъжностни лица, 

(3) Наказателните постановления по ал. 1 и 2 се издават от директора на РИОСВ, както и от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица в случаите по ал. 1

(4) Нарушенията по чл. 82, ал. 3 се установяват с акт на органите на Министерството на вътрешните работи или на оправомощени от директора на РИОСВ или кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 85. (1) При установяване на нарушения по наредбата, длъжностните лица по чл. 80, ал. 1 от наредбата съставят акт за установяване на административно нарушение.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник, въз основа на акта по ал. 1.

Чл. 86. Образуването на административно-наказателни производства за нарушения, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “Анаеробно разграждане” – процес на контролирано разграждане на биоразградими материали (биоотпадъци), при контролирани анаеробни условия в отсъствието на кислород.

2. “Битови отпадъци” са “отпадъци от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата”.

3. “Биоотпадъци” са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

4. “Биоразградими отпадъци” са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

5. “Домакинство” са едно или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им.

6. “Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години – за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

7. “Едрогабаритни отпадъци” са битовите отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им.

8. “Земни маси” – всички материали от естествен произход добити при извършването на изкопни работи при строителството, независимо от съотношението на съдържащите се в тях скални късове, пясъци, чакъли и почви.

9. “Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

10. “Излязло от употреба моторно превозно средство” е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

11. “Изоставено регистрирано МПС” по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

12. “Информация относно разкомплектуването” е всяка информация, необходима за правилното и екологосъобразното третиране на ИУМПС. Тя се предоставя от лицата, които пускат на пазара МПС и компоненти за тях, на лицата по чл. 17 под формата на ръководства или чрез електронните медии, справки и услуги в реално време.

13. “Компонент” е обособена съставна част от МПС, като: уредба, агрегат, механизъм и други, който подлежи на повторна употреба или на допълнително разкомплектуване.

14. “Масово разпространени отпадъци” са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

15. “Междублокови пространства” са общински терени, с ограничено обществено ползване в жилищните комплекси, включващи зелени площи, алеи и площадки за отдих и игри с изключение на прилежащи площи, определени със заповед на кмета и улични платна, с прилежащите им тротоари.

16. “Обезвреждане” е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

17. “Обитатели” са физически или юридически лица, които не са собственици или ползватели на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, но пребивават в тях на друго правно основание.

18. “Обществени места” са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.

19. “Опасни отпадъци” са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 от Закона за управление на отпадъците.

20. “Оползотворяване” е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.

21. “Отпадък” е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.

22. “Повторно нарушение” е нарушението извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

23. “Повторна употреба” е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени.

24. “Подобни отпадъци” са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

25. “Ползватели” са физически или юридически лица, които притежават вещно право на ползване върху чужда вещ, самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост.

26. “Прилежаща площ” е площта, определена по реда и при условията на Наредба № 6/2009 г.на МРРБ за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

27. “Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.

28. “Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

29. “Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.

30. “Разделно събиране” е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.

31. “Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

32. “Самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост” е обособена част от сграда в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение.

33. “Строителни отпадъци” са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква “а” от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.

34. “Събиране” е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.

35. “Съдове за отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

36. “Съхраняване” е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:

а) три години – при последващо предаване за оползотворяване;

б) една година – при последващо предаване за обезвреждане.

37. “Транспортиране” е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.

38. “Третиране на отпадъците” са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

39. “Управление на отпадъците” са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Настоящата наредба отменя Наредбата за управление на отпадъците на Община Хисаря, приета с Решение № 463, Протокол № 53 от 21.01.2014 г. от Общински съвет Хисаря.

§3. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците и влиза в сила от деня на влизане в сила на решението за приемането й.

§ 4. Неразделна част от наредбата са:

Приложение № 1 към чл. 60, ал. 1 – предписания, за преместване на ИУМПС;

Приложение № 2 към чл. 60, ал. 2-  констативен протокол за наличието на обстоятелствата, които определят моторното превозно средство /МПС/, паркирано или изоставено в имоти държавна или общинска собственост, като ИУМПС и неговото техническо състояние;

Приложение № 3 към чл. 60, ал. 4 – констативен протокол за изпълнение на предписанието по чл.60, ал. 1;

Приложение № 4 към чл. 58 – декларация за притежание и доброволно предаване на ИУМПС.

§ 5. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.