Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл. 6д и чл.65б. т. 1. от Закона за защита при бедствия и очертава визията за намаляване риска при бедствия и аварии на територията на общината, на база приетата Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г., разработена на основание на чл. 6а. ал. 2. т. 1 от Закона за защита при бедствия. С програмата се определят превантивните действия за ефективна реакция по намаляване на идентифицираните съществени рискове от бедствия и недопускане възникване на нови такива чрез реализация на приоритетни инвестиции в областите на ефективно планиране и управление, аналитични оценки на риска и изпълнение на обекти, изискващи мерки за намаляване на риска от бедствия.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...