Програма за управление на отпадъците 2017-2020_new

Община Хисаря уведомява населението за изработен  Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за периода 2017-2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния Кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване, на настоящият проект на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Хисаря за периода 2017 – 2020 год., да изразят становища по проекта на електронен адрес: [email protected] Писмени становища или предложения се приемат и в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Хисаря на адрес: град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14, област Пловдив, Община Хисаря. Предложенията се приемат всеки ден в рамките на 30 дневния период  предвиден за обсъждане – 21.09.2017г. – 21.10.2017г.

 

 Резюме на Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за периода 2017-2020 г.

Проектът на Програмата за управление на отпадъците на община Хисаря е изготвен на основание чл. 52 от ЗУО.

Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Хисаря 2017-2020 г. е съобразена с Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2014-2020 г.), приет от Министерският съвет на 22.12.2014 г. Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото.

Обхват  на програмата

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините и компетенции на кмета, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и техните подзаконовите нормативни актове. Изготвянето на Програмата е в съответствие и с Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.

В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните на
територията на община Хисаря отпадъци, изведени и приоритизирани на база
идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се постигне екологосъобразното им управление.

Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайно
обезвреждане, а именно:

 • видът на отпадъците и тяхното образуване;
 • количества и характеристика на отпадъците;
 • начин на събирането и използвани съдове;
 • транспортиране и използвана техника;
 • рециклиране и оползотворяване;
 • обезвреждане на отпадъците.

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Хисаря е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите,
свързани с отпадъците, на база на който са идентифицирани проблемите и са формулирани
целите за периода 2017-2020 г. Разработен е План за действие, в който са посочени
необходимите мерки в близка и в средно-срочна перспектива, отговорните институции и
необходимите финансови средства за обезпечаване на планираните дейности.
Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран при
следните обстоятелства:

 • промяна на нормативнатауредба;
 • промяна на фактическата обстановка;
 • припромяна на обхвата на регионалнатасистема;
 • по препоръка на компетентните органи;

 

Принципите за определяне на стратегическите цели са следните:

 • Релевантност;
 • Реалистичност на подхода;
 • Мотивираност;
 • Прозрачност;
 • Ангажираност;
 • Хармонизираност

 

 

 

Целите на проекта на програмата за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за периода 2017-2020 г. са следните:

 

 

Стратегически цели Подпрограма
Цел 1:

 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

 

 

• ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци

Цел 2:

 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци

•      ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

•      ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците.

•      ПОДПРОГРАМА за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

•      ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци

Цел 3:

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

• ПОДПРОГРАМА за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците
Цел 4:

 

Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците

• ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

 

 

Стратегическа цел 1:

Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им.

 

Оперативни цели:

 • Намаляване на количеството на отпадъци
 • Намаляване на вредното въздействие на отпадъците

 

Стратегическа цел 2:

 Увеличаване на количествана на рециклирани и опобзотворявани отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци

 

Оперативната цел :

 • Поставя конкретни изисквания за достигане на стратегическата
  цел, а именно: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло.

 

Стратегическа цел 3:

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.

 

Оперативната цел:

 • Подобряване качеството на информацията и
  административния капацитет в Общината.

 

Стратегическата цел 4:

Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.
Оперативна цел:

 • Подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управлението на отпадъците.

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.