ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ
НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

Целевата услуга  по проект “3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря“ се удължава до 28.07.2021 г. Общата продължителност на проекта е 137 работни дни. Броят на потребителите се запазва на 150. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 61 033,50 лева.

Чрез реализирането на проекта община Хисаря има възможността да достави топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната. Финансирането на проекта „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря“ е осигурено от Агенция “Социално подпомагане” (АСП) по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Чрез реализацията му се обслужват 150 лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето, в което са поставени под задължителна карантина. Оказва се подкрепа и на уязвими хора, в това число и възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, грижещи се за тях в условията на извънредното положение. От “Топъл обяд” могат да се възползват и лица, които поради възрастта си и трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.