Във връзка c изпълнението на Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

I.             Въвеждат се промени в противоепидемичните мерки на територията на Община Хисаря:

1.            Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение ог забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца и на ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

2.            Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най – малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1.5 м. и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

3.            Конгресно – конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

4.            Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, дискотеки, нощни заведения, сватби, балове и други масови събирания) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти и др.) при спазване на въведените противоепидемични мерки.

5.            Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата ( в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички закрити обществени места е задължително. Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.

6.            Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на служител по сигурността на Информацията, Секретаря на Община Хисаря и директорите на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...