Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г., Решение № 418  на Министерски съвет от 25.06.2020 г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15.07.2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30.07.2020 г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28.08.2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020 г. и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям и допълвам Заповед № РД-05-829 от 27.11.2020 г., както следва:
  2. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря до 31.01.2021 г.
  3. Допуска се изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответсвие с изготвените от Министерство на образованието и науката Насоки за работа на системата за предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID – 19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
  4. От 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната наложена със Заповед № РД-05-829 от 27.11.2020 г. само за провеждането на извън класни дейности в рамките на училищните паралелки.
  5. От 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли.
  6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. От 04.01.2021 г. се допускат посещенията на музеи при изполване на 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най – малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитна маска за лице.
  7. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективни спортове за деца под 18 годишна възраст.
  8. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване при използване на 50 % от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 06:00 ч. и 22:00 ч.
  9. От 04.01.2021 г. се възобновява ползването на  общинските бани. Ползването на общинските бани се извършва като не се допускат повече от 5 човека едновременно и за не повече от 1 час.
  10. От 04.01.2021 г. се възобновява водоподаването на  водопиен павилион „Момина сълза“ и водопиен павилион намиращ се на ул. „Петрович“. На всички водопийни павилиони да се спазва дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на маска за лице. Забранява се наливането на вода над 3 л.

Заповедта е в сила от 23.12.2020 г.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на служител по сигурността на информацията в Община Хисаря.

Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.