В изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването, на основание чл. 44, ал. 1, т.1, т. 2 и т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Хисаря до 29.03.2020 г.

  1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извън класни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
  3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
  4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищно образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
  5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
  6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и да не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявалия.
  7. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи и профилактичните имунизации.

II. Заповедта ми да се доведе до знанието на всички лечебни и учебни заведения, търговски обекти, аптеки и заведения за обществено хранене за сведение и изпъление.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря .Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...