ПРОТОКОЛ

Днес, 28.06.2021 г. на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със Заповед №РД46-89/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, и в изпълнение на Заповед №РД-07-157/21.06.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив се събра комисия в състав:

Председател: Татяна Богоева – Главен директор на Главна Дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив;

и членове:        1. Ирина Дъбова – главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив;

2.    Хайрие Шакир – главен юрисконсулт в Дирекция „АПФСДЧР” при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив;

3.      Боряна Скочева – главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив;

4.      Нанко Шейретов – Началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хисаря

със задача: Да разгледа постъпилите в срок по чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 6 от ППЗСПЗЗ протоколи по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, както и копие от заявления за допълнително разпределение на имоти от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на притежатели на животновъдни обекти, отглеждащи пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На основание чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ, комисията да разпредели допълнително необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ в съответното и/или съседни землища.

В изпълнение на чл. 100, ал. 7, изр. 3 от ППЗСПЗЗ, всеки член на комисията представи декларация на председателя с която декларира, че не е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

В определения срок, съгласно чл. 100, ал. 6 от ППЗСПЗЗ в Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив са предоставени от Община Хисаря 1 (един) брой заявления за допълнително разпределение на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Хисаря, ведно с протоколите по чл. 100, ал. 3 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ.

На заседанието на комисията се разгледаха следните материали:

1. Писма с изх. №24-00-326/02.06.2021 г.; №24-00-347/11.06.2021 г., №24-

00-340(2)/22.06.2021 г. и №24-00-340(3)/28.06.2021 г. на кмета на  община Хисаря;

2.    Протокол от 22.04.2021 г. за разпределяне на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ), ведно с Приложение №1 и Приложение №2 – землище с. Черничево, с. Старосел, с. Кръстевич, гр. Хисаря, с. Ново Железаре, с. Паничери/Беловица и с. Михилци, община Хисаря;

3.    Протокол от 28.05.2021 г. за разпределяне на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ);

4.    Заявление вх. №26-00-665/27.05.2021 г. в Община Хисаря от „ЕНЕРГОЛЕС КОНСУЛТ“ЕООД;

5.    Министерство на земеделието, храните и горите – онлайн справка за отглеждани животни и наети пасища, мери и ливади за заявителя към 01.02.2021 г.;

гр. Пловдив 4000, бул. “Марица” № 122

Тел: (+359) 32/ 634 022, Факс: (+359) 32/ 628 730,

e-mail: [email protected]

6.    Министерство на земеделието, храните и горите – онлайн справка за животни в ОЕЗ за заявителя към 28.06.2021 г.;

7.    Заповед №РД46-89/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Списък Приложение №1, неразделна част от нея за определяне на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021/2022 г., находящи се на територията на област Пловдив.

След като разгледа предоставените материали, комисията

К О Н С Т А Т И Р А:

Съгласно Заповед №РД46-89/24.02.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, одобрени имоти с НТП – ПМЛ от ДПФ на територията на:

–   община Хисаря са за землище: с. Паничери; с. Красново; с. Кръстевич и с. Старосел.

Данните за заявителя, след разглеждане на документите са както следва:

I.    „ЕНЕРГОЛЕС КОНСУЛТ“ЕООД – заявява имоти в землището на

 с. Кръстевич, община Хисаря.

1.   Животновъдният обект се намира в землището на с. Кръстевич, община

Хисаря.

2.   Отглеждани животни (по данни на Справка за Животни в ОЕЗ към

28.06.2021 г.):

Животински единици, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в БАБХ: 27,00 броя.

Няма данни за отглеждани биологични животни.

3.   Регистрирани основания за ползване на ПМЛ:

3.1.        Министерство на земеделието, храните и горите – онлайн справка за отглеждани животни и наети пасища, мери и ливади за заявителя към 01.02.2021 г.

–       от 1 до 7 категория – 0,000 дка;

–       от 8 до 10 категория – 0,000 дка;

Обща площ: 0,000 дка.

3.2.     Разпределени съгласно Приложение №2 от Протокол от 22.04.2021 г. на Община Хисаря:

–       от 1 до 7 категория – 16,001 дка;

–       от 8 до 10 категория – 0,000 дка;

Обща площ: 16,001 дка.

4.   Полагащи се ПМЛ:

От 1 до 7 категория – 405,000 дка или от 8 до 10 категория – 810,000 дка; За биологични животни: 0,000 дка.

Полагат се допълнителни 388,999 дка, приравнени към категория от 1 до 7 или 777,998 дка от 8 до 10 категория.

На основание констатациите, комисията

Р Е Ш И:

1.         Разпределя допълнително от наличните имоти ПМЛ от ДПФ в община Хисаря, землище Кръстевич, както следва:

1.1.     „ЕНЕРГОЛЕС КОНСУЛТ“ЕООД – Общо – 766,149 дка;

  Община  Землище  № имотПлощ дкаНачин на трайно ползванеКате- гория
ХисаряКръстевич40333.97.1283.490пасищеІХ
ХисаряКръстевич40333.97.43.359пасищеІХ
ХисаряКръстевич40333.98.57.655пасищеІХ
ХисаряКръстевич40333.99.1252.584пасищеІХ
ХисаряКръстевич40333.98.2219.061пасищеІХ

Протоколът е изготвен в 3 еднообразни екземпляра и влиза в сила след подписването му.

Протоколът да се обяви в кметството на: с. Кръстевич, община Хисаря и в сградата на Общинска служба по земеделие – гр. Хисаря, както и да се публикува на интернет страниците на община Хисаря и Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.



Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.