Днес, 22.04.2021 г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-284/23.03.2021 г. на Кмета на община Хисаря в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васила Марина – Началник отдел „Икономика“

ЧЛЕНОВЕ:

1. Елена Стойчева Кожухарова – Юрист
2. Цветанка Матева – Гл. специалист „Общинска собственост“

3. Даниела Стоянова – Гл. специалист „Бюджет“

4. Мария Кирова– специалист ”Селско стопанство и гори”

се събра да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ от правоимащи лица с регистрирани животновъдни обекти и да разпредели необходимата площ за всеки кандидат за стопанската 2021/2022 година, съгласно чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ от свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, съгласно Решение № 282, взето с протокол №17/19.01.2021 г. на Общински съвет Хисаря.

            На заседанието присъстваха всички членове на комисията. Преди да започнат работа членовете на комисията подписаха декларация за свързаност по смисъла на Търговския закон. Установи се, че няма свързани лица по смисъла на ТЗ с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

             В срок до 10 март 2021 година са подадени  12 /дванадесет/ броя заявления от собственици и ползватели на животновъдни обекти , както следва :

 1. ИВЕЛИНА КОПЧЕВА СТЕХОВА, животновъден обект рег. № 7727050053 (4180 А – 0034) гр. Хисаря
 2. ДЕЛКО СТОЯНОВ ДРАГОЕВ, животновъден обект рег. № 6901660010 (4175-0518) с.Старосел
 3. КООПЕРАЦИЯ „АГРОКОМЕРС 98”, представлявана от Атанас Петров Куковски, животновъден обект рег. № 8103000007 (4181-0096) с. Черничево
 4. КООПЕРАЦИЯ „АГРОКОМЕРС 98”, представлявана от Атанас Петров Куковски, животновъден обект рег. № 6901620009 (4175-0517) с. Старосел
 5. КОСТАДИН ИВАНОВ ШИВАЧЕВ, животновъден обект рег. № 6901625261 (4175-0152) с. Старосел
 6. НЕНЧО НИКОЛОВ ТЕПЕДЖИЙСКИ, животновъден обект рег. № 3957950018 (4175-0004) с. Старосел.
 7. НИКОЛА ВИДОЛОВ ТЕПЕДЖИЙСКИ. животновъден обект рег. № 6901690020 (4175-0528) с. Старосел
 8. АТАНАС СТАНЕВ ЦОКОВСКИ, животновъден обект рег. № 6901650019 (4175-0527) с. Старосел
 9. „АГРОИНВЕСТ – 2010” ООД, ЕИК 202485337, представлявано от Пламен Николаев Лазаров – животновъден обект рег. № 5208850009 (4167-0079) с. Ново Железаре
 10.  „ЕНЕРГОЛЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 204229945, представлявано от инж. Кръстю Георгиев Илинчев, животновъден обект рег. № 6901620009 (4175-0517) с. Кръстевич
 11. ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ТАШЕВ, животновъден обект рег. № 5537860023 (4179-0215) с. Паничери
 12. ЯНКО АНДОНОВ ЧОЛАКОВ, животновъден обект рег. № 4856400006  (4361-0026) с. Михилци

            Всичките 12 броя  подадените завления от собственици на животновъдни обекти съдържат необходимите документи и отговарят на изискванията.

            Комисията, като взе предвид броя на постъпилите заявления и определените свободни общински мери, пасища и ливади съгласно Решение № 282, взето с протокол №17/19.01.2021 г. на Общински съвет Хисаря.

Р Е Ш И:

1. Допуска до разпределение всичките 12 подали заявления собственици на животновъдни обекти.

2. Пасищата, мерите и ливадите да се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече:

 от 15 дка. за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или

до 30 дка. за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

2. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят

 до 20 дка. за  1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и

 до 40 дка. за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

Комисията определи необходимата за всеки кандидат площ, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, отразена в таблица – приложение № 1 към протокола.

След определяне на необходимата площ за всеки кандидат, комисията разпредели индивидуално пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, като взе под внимание искането на всеки един заявител за определен имот. Разпределението е отразено в таблица приложение № 2 към протокола – опис на разпределените пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 г.  

При разпределението по землища присъстваха кметовете и кметски наместници за съответното землище:

 Богдан Иванов – Кметски наместник  с. Черничево

 Петър Ненов – Кметски наместник  с. Ново Железаре
 Матея Гудев – Кмет на с. Старосел

 Божана Пампурова– Кметски наместник на с. Михилци

 Веска Пашкулова – Кмет на с. Паничери

 Тодор Стоев – Кметски наместник  с. Кръстевич
 

            Комисията приключи работата си на 29.04.2021 година.

Настоящият протокол, заедно с приложение № 1 и № 2 към него, следва да се обяви на таблото в адмистративната сграда на община Хисаря, информационните табла на кметствата в с. Черничево, с. Ново Железаре, с. Старосел, с. Паничери и с. Кръстевич, с. Михилци,  в сградата на Общинска служба Земеделие – Хисаря и  се публикува на интернет страницата на Общината.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.