Ha основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с Решение № 156, взето е Протокол № 11 от 23.06.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 52, взето с Протокол № 13/11.06.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 93-00-122/08.06.2020 г. на Кмета на Община Хисаря за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от квартал 97 по КРП на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП- ПР и изработване на ПУП- ПЗ за част от квартал 97 по КРП на село Паничери, община Хисаря, област Пловдив, включващ следните урегулирани поземлени имоти: IV-общ., V-общ., VI-общ., VII-държ., VIII-държ, IX-държ, Х-държ, XI-държ., ХП-държ, ХШ-държ., XIV-държ., XV-държ., XVI- държ., XVII-държ., XVIII-държ., XIX-държ., ХХ-държ., XXI-държ., квартална зелинина и улици с осови точки 270-271-272-273-275-276, с който:

  • Да се обособят 18 броя урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване: IV-общ., V-общ., VI-общ., VII-общ., VIII-общ, IX-общ, Х-общ, XI-общ., ХП-общ, ХШ-общ., XIV-общ., XV-общ., XVI-общ., XVII-общ., XVIII-общ., XIX-общ., ХХ-общ., XXI-общ. в квартал 97;
  • Територията, отредена за „Квартална градина” да се обособи в отделен квартал 97а, като в него се образуват УПИ I-зеленина и УПИ П-зеленина, разделени от съществуващ на място отводнителен канал;
  • Да се измени уличната регулация за улица с осови точки 270-271-272-273-275-276.

Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица,

съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...