На основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, писмо № АУ23-2 от 26.02.2021 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Становище по чл. 84, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 80 от ЗКН, издадено от НИНКН с изх. № 33-НН-718 от 08.12.2020 г. на Министерство на културата, Решение № 53, взето с Протокол № 15/20.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по преписка вх. № 94-00-И-478/18.12.2020 г., допълнено със заявление вх. № 94-00-И-152/19.05.2021 г. от Иван Стаев Джински, Милка Борисова Карагенска – Джинска, Руска Димитрова Манчева, Наско Иванов Манчев и Стоянка Димитрова Нетова за разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и РУП за УПИ VII-844 и изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-844, ПЗ и РУП за VII-844 и VI-843 кв. 101, по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив.

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Обществено-обслужваща сграда – семеен хотел“ в УПИ VII-844, кв. 101 по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VII-844, План за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ VII-844и УПИ VI-843 кв. 101, по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив, като запазва съществуващото застрояване на пМЖ в УПИ VI-843, предвижда ново нискоетажно сключено застрояване между УПИ VI-843 и УПИ VII -844, определя зона Ц с градоустройствени параметри за УПИ VI-843: етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност до 50 %, Кинт до 1.5, озеленяване мин. 30 %; с градоустройствени параметри за УПИ VII-844: етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност до 40 %, Кинт до 1.5, озеленяване мин. 20 % по плътни линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

 –  Идеен инвестиционен проект за обществено обслужваща сграда-семеен хотел в УПИ VII-844.

ПУП-ПР, ПУП-ПЗ и РУП да се изготви в М 1:500 и М 1:1000, от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА                                                               
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.