На основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, писмо № АУ23-2 от 26.02.2021 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Становище по чл. 84, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 80 от ЗКН, издадено от НИНКН с изх. № 33-НН-718 от 08.12.2020 г. на Министерство на културата, Решение № 53, взето с Протокол № 15/20.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по преписка вх. № 94-00-И-478/18.12.2020 г., допълнено със заявление вх. № 94-00-И-152/19.05.2021 г. от Иван Стаев Джински, Милка Борисова Карагенска – Джинска, Руска Димитрова Манчева, Наско Иванов Манчев и Стоянка Димитрова Нетова за разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и РУП за УПИ VII-844 и изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII-844, ПЗ и РУП за VII-844 и VI-843 кв. 101, по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив.

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Обществено-обслужваща сграда – семеен хотел“ в УПИ VII-844, кв. 101 по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VII-844, План за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ VII-844и УПИ VI-843 кв. 101, по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив, като запазва съществуващото застрояване на пМЖ в УПИ VI-843, предвижда ново нискоетажно сключено застрояване между УПИ VI-843 и УПИ VII -844, определя зона Ц с градоустройствени параметри за УПИ VI-843: етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност до 50 %, Кинт до 1.5, озеленяване мин. 30 %; с градоустройствени параметри за УПИ VII-844: етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност до 40 %, Кинт до 1.5, озеленяване мин. 20 % по плътни линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

 –  Идеен инвестиционен проект за обществено обслужваща сграда-семеен хотел в УПИ VII-844.

ПУП-ПР, ПУП-ПЗ и РУП да се изготви в М 1:500 и М 1:1000, от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА                                                               
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.