На основание член 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 100, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря по преписка вх. № 26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров за разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива  (КПИИ) за обект улична канализация по улица с о.т. 184б -184а-185 за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Проект за План-схема на улична канализация по улица с о.т. 184б -184а-185 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив;

– ТИП за улична канализация по улица с о.т. 184б -184а-185 за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

План – схемата да се изготви в М 1: 1000, от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същата да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...