На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 23, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-С-95/08.03.2021 г. от Стоил Стаев Маврев,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-537, УПИ XIII-537, УПИ XIV-537,536 (ПИ 1664), кв. 41 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на УПИ XII-537, УПИ XIII-537, УПИ XIV-537,536, кв. 41 и образуване на един � 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.