На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 23, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-С-95/08.03.2021 г. от Стоил Стаев Маврев,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-537, УПИ XIII-537, УПИ XIV-537,536 (ПИ 1664), кв. 41 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на УПИ XII-537, УПИ XIII-537, УПИ XIV-537,536, кв. 41 и образуване на един нов УПИ XVII-1664, жилищно строителство, по имотнитеграници на ПИ 1664, със запазване на уличната регулация, с ново нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели: зона Жм, до 3 етажа, Н до 10 м, Кинт. до 1.0, плътност до 40 %, озеленяване мин. 40 %, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря.

Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изготвил инж. Д. Кьорлинска
Началник отдел УТСТИКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...