На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 20, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-169/05.03.2021 г. от Ненко Кабаджов, управител на „Магията на природата“ ЕООД,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-520, УПИ XVI-521, УПИ XVII-522 и УПИ XVIII-522, кв. 66 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на УПИ XV-520, УПИ XVI-521, УПИ XVII-522 и УПИ XVIII-522, кв. 66 и образуване на един нов УПИ XV-520, 521, 522 ,  с ново нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели: зона Жм, до 3 етажа, Н до 10 м, Кинт. до 1.0, плътност до 40 %, озеленяване мин. 60 %, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря.

 Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изготвил инж. Д. Кьорлинска
Началник отдел УТСТИКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.