На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, предварителен договор за прехвърляне на собственост от 29.01.2021 г., Решение № 14, взето с Протокол № 7/04.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-160/26.02.2021 г., допълнено със заявление вх. № 26-00-160(1)/09.03.2021г. от „ГЛОБУС 2000“, ЕИК 115252684, с Управител Стефан Заимов Келемджиев,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-5118, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО в кв. 19А  по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на УПИ УПИ III-5118, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със СПА услуги, жилищна част и КОО и образуване на нови УПИ III-5118, за хотел със SPA услуги, жилищна част и КОО и УПИ XVIII-5119, за хотел със SPA услуги, жилищна част и КОО, по зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията на приложената скица-предложение.

С изменението на ПУП-ПР да се изготви и проект за изменение на ПУП-ПЗ съгласно предвижданията на действащия Общ устройствен план на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, поради промяна на границите между двата урегулирани поземлени имота, за зона „Ц“, като се приложат градоустройствени показатели за зоната – етажност до 4 етажа, височина до 12 м, плътност до 50 %, Кинт до 2.0, озеленяване минимум 30 %, с отстояния от уличната регулация минимум 3 м.

Проектът да се изготви в М 1:500 и М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изготвил инж. Д. Кьорлинска
Началник отдел УТСТИКоментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.