На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 82, взето с Протокол № 22/22.07.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление вх. № 94-00-В-152 от 02.07.2021г., допълнено със заявление с вх. № 94-00-В-139 (1) от 14.07.2021г. от  Васил Пенев Генов за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-108 и УПИ III-105, кв. 14 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив.

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ II-108 и УПИ III-105, кв. 14 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ II-108 и УПИ III-105 и образува УПИ II-22,39, по зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 60 %, Кинт. 1.0, в съответствие с ОУП на Община Хисаря.

Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...