На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 37, взето с Протокол № 13/07.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-П-98/27.04.2021 г. от Пенчо Тодоров Шапков за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 77270.1.358 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, със смяна на предназначението за жилищно застрояване,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.1.358 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, попадащ в зона с допустима промяна съгласно ОУПО Хисаря, за смяна на предназначението за жилищно застрояване, като образува нов УПИ I-1.358, жилищно застрояване с градоустройствени параметри за зона Жм, с ново свободно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, Кинт. до 1.2, озеленяване мин. 40 %  съгласно чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ и предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря.

Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.