На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 35, взето с Протокол № 13/07.05.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-469/27.04.2021 г. от „КОЛОНАДА“ ООД, ЕИК 160136319, с Управител Тодор Пенчев Шапков за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 77270.120.637, м. „Калдаръма-03” по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, със смяна на предназначението за производствена дейност (фотоволтаична централа),

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.120.637, м. „Калдаръма-03” по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за смяна на предназначението за производствена дейност (фотоволтаична централа), като образува нов УПИ 120.637- Производствена дейност (фотоволтаична централа), с градоустройствени параметри за зона Смф, с ново свободно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване до 50 %, Кинт. до 1.5, озеленяване мин. 30 %  съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря.

Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...