На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 32, взето с Протокол № 12/15.04.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-321/08.04.2021 г. от „ДОНАТЕКС И КО“ ЕОД, ЕИК: 115107055, чрез пълномощник инж. Наталия Христова Николова – Иванова, с пълномощно с рег. № 212/25.01.2021 г. за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти №№ 77270.139.374, 77270.139.82, 772720.139.517 и 77270.1.41, м. „Пловдивски път-03” по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, и смяна на предназначението на ПИ 77270.139.374 и ПИ 77270.1.41,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на ПИ 77270.139.374 и ПИ 77270.1.41, като заедно с ПИ 77270.139.82, ПИ 772720.139.517, м. „Пловдивски път-03” по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, се образува нов УПИ 1.41, 139.82, 139.374, 139.517-хотел, обществено обслужващи дейности-ЗОХ, СПА център и басейн, с градоустройствени параметри за зона Ок, с ново свободно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване до 30 %, Кинт. до 1.0, озеленяване от 50 % до 70 %  съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря и корекции в зелен цвят в матрицата за застрояване на скицата-предложение.

Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изготвил: Йоана Козарска
Главен специалист К и ПУП

Съгласувал: арх. Пламен Михалски
Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...