На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 32, взето с Протокол № 12/15.04.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-321/08.04.2021 г. от „ДОНАТЕКС И КО“ ЕОД, ЕИК: 115107055, чрез пълномощник инж. Наталия Христова Николова – Иванова, с пълномощно с рег. № 212/25.01.2021 г. за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти №№ 77270.139.374, 77270.139.82, 772720.139.517 и 77270.1.41, м. „Пловдивски път-03” по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, и смяна на предназначението на ПИ 77270.139.374 и ПИ 77270.1.41,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на ПИ 77270.139.374 и ПИ 77270.1.41, като заедно с ПИ 77270.139.82, ПИ 772720.139.517, м. „Пловдивски път-03” по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, се образува нов УПИ 1.41, 139.82, 139.374, 139.517-хотел, обществено обслужващи дейности-ЗОХ, СПА център и басейн, с градоустройствени параметри за зона Ок, с ново свободно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване до 30 %, Кинт. до 1.0, озеленяване от 50 % до 70 %  съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря и корекции в зелен цвят в матрицата за застрояване на скицата-предложение.

Проектът да се изготви в М 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изготвил: Йоана Козарска
Главен специалист К и ПУП

Съгласувал: арх. Пламен Михалски
Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.